Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity vypracovala štúdiu po názvom "Z čoho žije slovenská veda - analýza verejného financovania výskumu a vývoja v Slovenskej republike ako nástroja, ktorý by mal zabezpečiť slovenským vedcom úspech na medzinárodnom poli".

Cieľom vypracovania analýzy bolo poukázať nielen na fakt samotného nízkeho objemu investovaných finančných zdrojov do vedy a techniky na Slovensku, ktorý je dlhodobo chronicky známym faktom. Analýza najmä prostredníctvom dotazníkového prieskumu identifikovala aj príslušné štrukturálne problémy, ktoré spolu s nízkym objemom finančných zdrojov investovaných do vedy a techniky tvoria začarovaný kruh, ktorý dlhé roky nikto nepreťal. Jednotlivé výsledky dotazníkového prieskumu podoprené oficiálnymi štatistickými ukazovateľmi veľmi jasne ukazujú, že slovenská veda nežije, ale živorí.
Súčasťou projektu bolo usporiadanie Okrúhleho stola, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia slovenskej vedy, verejnej správy a zahraničných expertov. Závery z diskusie v rámci Okrúhleho stola boli následne zapracované do finálneho znenia štúdie.

Vytvorenie štúdie, realizáciu dotazníkového prieskumu, následné spracovanie jeho výsledkov a komunikáciu záverov analýzy, bolo umožnené na základe finančnej pomoci veľvyslanectva Veľkej Británie na Slovensku.

Fotografia č. 1 - účastníci Okrúhleho stola

Photography n.2 - participants of roundtable   

Fotografia č. 2 - (zľava) Prof. Manfred Horvath - zahraničný expert, Andrea Elscheková-Matisová - vedúca Zastúpenia európskej komisie na Slovensku, Stanislav Sipko - predseda SOVVA, HMA Michael Roberts - veľvyslanec Veľkej Británie na Slovensku, Prof. Rudolf Haňka - zahraničný expert

Tlačovú správu nájdete tu


             
                      

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri