Slovenská veda čelí dlhodobo viacerým štrukturálnym problémom, ktoré výrazným spôsobom znižujú jej konkurencieschopnosť na európskej úrovni.

V prvom rade ide o finančnú poddimenzovanosť, od ktorej sa odvíjajú ostatné oblasti – zastaraná výskumná infraštruktúra, chýbajúca stredná vedecká generácia, slabé inovačné prostredie, nedostatok kapitálu na podporu nových inovatívnych firiem, ktoré využívajú výsledky výskumu a celkovo nedostatočný transfer technológií do hospodárskej a sociálnej praxe.

Dôležitým faktorom ovplyvňujúcim celý ekosystém výskumu, vývoja a inovácií je aj záujem verejnosti o tieto oblasti. Na jednej strane pôsobí motivujúco na vedcov a na strane druhej môže vyvolať tlak na politikov pri podpore kľúčových oblastí zo strany štátu alebo regiónov. Ako vyplynulo z prieskumu Eurobarometra zameraného na vnímanie vedy a techniky v spoločnosti, tak záujem Slovákov o vynálezy a technologické  novinky patrí medzi najnižší v Európskej únii. Až 23% opýtaných v roku 2010 uviedlo, že sa o túto oblasť vôbec nezaujíma.  Detailnejší pohľad na vnímanie vedy medzi Slovákmi však neexistoval.

Slovenská organizácie pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) preto zadala vypracovanie prieskumu verejnej mienky, ktorý bol zameraný na vnímanie vedy slovenskou verejnosťou. Hlavným dôvodom pre tento krok bolo rozhodnutie vlády SR z februára 2011 presunúť presunúť z OP Výskum a vývoj 120 mil. EUR do OP Doprava, pričom finančné prostriedky mali byť využité na výstavbu diaľnic.  Zámer vlády vyvolal širokú odozvu vo vedeckej komunite a zároveň aj najväčšiu protestnú akciu, keď výzvu pod názvom „Zachráňme vedu“  v priebehu niekoľkých dní podpísalo 9 341 ľudí.

Prieskum, ktorý bol pre SOVVA realizovaný prináša niekoľko zásadných zistení pre posúdenie úlohy vedy v spoločnosti:

  • Verejnosť vníma dôležitosť podpory výskumu a vývoja zo štrukturálnych fondov EÚ aj v budúcom programovom období rokov 2014–2020.
  • Viac ako polovica respondentov považovala realokáciu financií z výskumu a vývoja na stavbu diaľnic za správny krok vlády, pričom až štvrtina sa k tejto problematike nevedela vyjadriť.
  • Iba každý ôsmy respondent považuje vlastnú informovanosť o slovenskej vede za dostatočnú. Na druhej strane až tri štvrtiny považujú vlastnú informovanosť za nedostatočnú. Úroveň informovanosti stúpa s dosiahnutou úrovňou vzdelania.
  • Len jeden z dvadsiatich piatich respondentov aktívne vyhľadáva informácie z oblasti výskumu a vývoja a až dve pätiny sa o ne nezaujímajú ani, keď na nich náhodou narazia v médiách.

Zaujímavosťou prieskumu je, že každý šiesty respondent, ktorý uviedol, že sa aktívne zaujíma o informácie z oblasti vedy zároveň aspoň raz navštívil podujatie „Noc výskumníkov“.

Z prieskumu verejnej mienky tak jednoznačne vyplýva, že miera vnímania vedy ako motoru pokroku a zároveň zvyšovanie konkurencieschopnosti slovenského hospodárstva je u nás na nízkej úrovni. Len malé percento Slovákov sa aktívne zaujíma o oblasť vedy a techniky. Na druhej strane až 40% sa o informácie o vede nezaujíma ani, keď na ne náhodou narazia v médiách. Záujem o vedu stúpa spolu s dosiahnutým vzdelaním. Z prieskumu tak jasne vyplýva, že oblasť vzťahu medzi vedou a verejnosťou je na Slovensku stále na pomerne nízkej úrovni. Pričom prezentácia vedeckých výsledkov a úspechoch slovenských vedcov v médiách je pomerne nízka. Bariéra, ktorá existuje medzi vedou na jednej strane a spoločnosťou na strane druhej sa odbúrava len postupne. Pričom aj spoločenská prestíž vedcov nie je dostatočná. To všetko vplýva aj na študentov pri rozhodovaní sa pre vedeckú kariéru.

Slováci považujú financovanie výskumu a vývoja za veľmi dôležité. Na druhej strane sa však domnievajú, že slovenská veda im neprináša také výsledky, ktoré by jednoznačne prinášali hospodárky a spoločenský prospech. Táto situácia je spôsobená nedostatočnou prezentáciou výsledkov slovenských vedcov širokej verejnosti. Pričom slovenskí vedci sa často podieľajú na výskume svetovej úrovne, ktorý posúva hranice poznania dopredu. Ako vyplynulo z prieskumu, tak napriek istému pokroku sa bariéra medzi spoločnosťou a vedou neznižuje.

 

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri