SOVVA aktívne podporila petíciu vedeckých pracovníkov proti kráteniu finančných prostriedkov pre vedu.
Po návrhu Vlády SR presunúť 120 mil. EUR na stavbu diaľnice, sa SOVVA rozhodla aktívne podporiť petíciu vedeckých pracovníkov proti kráteniu finančných prostriedkov pre vedu.
 
Okrem vyhláseni k tejto petícii sa SOVVA aktívne podieľala na príprave strategických dokumentov a propagácii Výzvy na záchranu slovenskej vedy, na príprave a správe web stránky zachranmevedu.sk, ako aj na príprave krátkodobých i dlhodobých cieľov tejto iniciatívy.
 
Výzva na záchranu slovenskej vedy
V dobe, keď vláda uvažuje o oživení budovania vedomostnej spoločnosti hrozí, že financovanie vedy na roky 2011 – 2015 bude radikálne krátené až o 30% v prospech budovania diaľnic.
 
Zámer presunúť väčšiu časť financií z Operačného programu Výskum a vývoj na výstavbu diaľnic je v ostrom rozpore s proklamovaným cieľom vytvárania poznatkovej ekonomiky. Ohrozuje prežitie špičkovej slovenskej vedy a súčasne je v príkrom rozpore s nedávno prijatou stratégiou Európa 2020. Napriek všetkým administratívnym problémom a nedostatkom je Operačný program Výskum a vývoj jediným ako-tak fungujúcim súťažným zdrojom financovania vedy na Slovensku. Kým ostatné oblasti sú popri štrukturálnych fondoch každoročne financované nepomerne štedrejšie aj z iných verejných zdrojov, rozvoj slovenskej vedy, výskumu a inovácií je od tohto zdroja prakticky závislý. Zníženie prostriedkov v Operačnom programe Výskum a vývoj bude mať veľmi negatívny vplyv na financovanie vedy až do roku 2020, keďže jednoznačne negatívne ovplyvní aj objem finančných prostriedkov pre vedu z budúcich štrukturálnych fondov, ako aj kvalitu vysokoškolského vzdelávania. Ako občania, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť slovenskej spoločnosti a ekonomiky, vyzývame verejných predstaviteľov na národnej a európskej úrovni, aby tejto hrozbe zabránili.

Bez nových poznatkov získaných z výskumu a vývoja chýbajú základné impulzy k zvyšovaniu konkurencieschopnosti priemyslu. Investície do vedy sú teda základným predpokladom rozvoja vyspelej ekonomiky. Táto oblasť je na Slovensku dlhodobo finančne podvyživená. V tejto oblasti sa môžeme porovnávať  len s krajinami ako Rumunsko a Bulharsko, pričom aj tieto nás podľa posledných oficiálnych štatistík predbehli a Slovensko je s hodnotou investícii do vedy na úrovni 0,48% z HDP na úplnom chvoste Európskej únie.
 
Dominantným zdrojom životne dôležitých investícií pre slovenskú vedu sú európske štrukturálne fondy. Štrukturálne fondy nie sú ideálnym typom financií pre vedu, ale iné významnejšie verejné zdroje na Slovensku k dispozícii nie sú. Hoci je rozvoj dopravnej infraštruktúry potrebný, takéto hroziace nesystémové opatrenie ohrozuje ďalší rozvoj slovenskej vedy, ktorá dokázala doteraz, napriek neľahkým podmienkam, dosiahnuť mnoho výsledkov na špičkovej svetovej úrovni.
 
Investície do vedy z Operačného programu Výskum a vývoj mali umožniť výraznejší vstup slovenských výskumných kolektívov do kvalitných medzinárodných výskumných projektov a prístup k ďalším finančným zdrojom. Teraz zastaneme na polceste a aj tie investície, ktoré doteraz z Operačného programu Výskum a vývoj prebehli, nenaplnia svoj potenciál a nebudú mať potrebný výsledný efekt.
 
Plánovaná realokácia z Operačného programu Výskum a vývoj na výstavbu diaľnic bude mať dlhodobý negatívny vplyv na vedu, výskum a inovácie na Slovensku. Onedlho sa bude rozhodovať o prerozdelení štrukturálnych fondov na roky 2014-2020. Slovenská vláda bude môcť ťažko žiadať zvýšenie prostriedkov na vedu, výskum a inovácie v rámci nového 7 ročného rozpočtu Európskej únie, ktorý bude platiť v rokoch 2014 – 2020, ak dnes pred Európskou komisiou bude v prospech diaľnic argumentovať tým, že nedokáže využiť na vedu ani tie, ktoré sú jej pridelené. Hroziace nesystémové a nesprávne rozhodnutie tak môže obmedziť rozvoj slovenskej vedy na celé desaťročie.
 
Negatívne dopady sa premietnu aj do kvality vysokoškolského vzdelávania, pretože to je priamo previazané s vedou. Vyšle tiež negatívny signál voči mladým ľuďom, ktorí sa rozhodujú o svojej kariére. Keď vysoké školstvo a veda viditeľne nie sú finančnými prioritami, pre mladú generáciu je to jasný signál, že sa majú obzerať po možnostiach štúdia a práce v iných krajinách.

Ako občania Slovenskej republiky, ktorým nie je ľahostajný dlhodobo udržateľný rozvoj slovenskej spoločnosti a ekonomiky, prosperita a kvalita života, vyzývame verejných predstaviteľov na národnej a európskej úrovni, aby zabránili chybnému rozhodnutiu, ktoré bude mať ďalekosiahle a dlhotrvajúce negatívne následky pre ďalší rozvoj Slovenska a je v príkrom rozpore s rozvojovými celoeurópskymi prioritami definovanými v stratégii Európa 2020.

Vyhlásenie SOVVA k petícii za záchranu slovenskej vedy nájdete tu

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri