Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z. na základe zmluvy s Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR vypracovala analýzu „Zhodnotenie relevantnosti cieľov Operačného programu Výskum a vývoj z hľadiska ich plnenia“.

Operačný program Výskum a vývoj s celkovým rozpočtom 1,4 mld. EUR predstavuje základný a zároveň najväčší nástroj na podporu vedy na Slovensku v rokoch 2007 až 2013. Samotná analýza predstavuje strednodobé hodnotenie napĺňania cieľov a merateľných ukazovateľov, ktoré boli stanovené pri vzniku operačného programu.

Ciele hodnotenia
Cieľom bolo zhodnotenie nastavenia a relevantnosti cieľov OP Výskum a vývoj s ohľadom na potreby prijímateľov, zhodnotenie potreby aktualizácie cieľov OP s ohľadom na štruktúru prioritných osí, jednotlivých opatrení OP Výskum a vývoj a zhodnotenie napĺňania cieľov na úrovni OP Výskum a vývoj a jednotlivých opatrení. Hodnotenie posudzovalo napĺňanie cieľov v období od 28. novembra 2007 do 30. júna 2011.

Zhrnutie
Zhodnotenie relevantnosti cieľov Operačného programu Výskum a vývoj sa zameriava najmä na správnosť nastavenia cieľov a merateľných ukazovateľov a ich dosahovanie. V rámci zhodnotenia týchto oblastí sa hodnotiteľ zameral aj na identifikáciu faktorov, ktoré ovplyvňovali alebo ovplyvňujú plynulú implementáciu operačného programu, a tým aj dosahovanie jeho cieľov a napĺňanie ukazovateľov.

Druhá kapitola dokumentu obsahuje analýzu stavu výskumu a vývoja v Slovenskej republike, jeho porovnanie so zahraničím (najmä okolitými, respektíve obdobnými krajinami) s cieľom zhodnotiť na základe štrukturálnych indikátorov pokrok, ktorý bol v tejto oblasti od vytvorenia programu dosiahnutý. Súčasťou druhej kapitoly je zhodnotenie súčasného stavu implementácie OP Výskumu a vývoj z pohľadu zazmluvnenia a čerpania finančných prostriedkov.

V tretej kapitole hodnotiteľa zanalyzoval uskutočnené dotazníkové prieskumy a evaluačné rozhovory s predstaviteľmi riadiaceho orgánu a Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. Ich cieľom bolo zistiť pohľad prijímateľov a zamestnancov poskytovateľa na otázky súvisiace s hodnotením.

Štvrtá kapitola obsahuje analýzu implementácie OP Výskum a vývoj a najmä jeho opatrení, a to z pohľadu počtu projektov, úspešnosti žiadateľov, výšky zazmluvnených finančných prostriedkov, ich čerpania a hodnotenie stavu napĺňania merateľných ukazovateľov.

Piata kapitola sa zameriava na zhodnotenie napĺňania globálneho cieľa OP Výskum a vývoj a merateľných ukazovateľov na úrovni programu, ako aj na identifikáciu základných externých a interných faktorov, ktoré ovplyvnili, respektíve ovplyvňujú súčasný stav implementácie.

V šiestej kapitole hodnotiteľ zosumarizoval všetky vykonané analýzy a čiastkové hodnotenia do ucelených celkov spolu so stavom ich napĺňania.

Siedma kapitola obsahuje odporúčania a konkrétne návrhy na zlepšenie a urýchlenie implementácie OP Výskum a vývoj, tak aby prichádzalo k dosahovaniu stanovených cieľov a najmä, aby boli potreby prijímateľov pri riešení projektov viac reflektované.

Prílohou analýzy je detailné vyhodnotenie dotazníkového prieskumu medzi prijímateľmi dopytovo orientovaných projektov, detailné vyhodnotenie dotazníkového prieskumu medzi zamestnancami RO a SORO a základné informácie o Horizonte 2020.

Napĺňanie globálneho cieľa OP Výskum a vývoj
Globálny cieľ OP Výskum a vývoj sa darí čiastočne napĺňať, a to najmä prostredníctvom skvalitnenia infraštruktúry vysokých škôl a zlepšenia vzdelávacieho procesu, tvorby nových pracovných miest, zvýšenia talentov o bádanie a vyššou konkurencieschopnosťou vedeckých tímov. Problematickými ostávajú najmä modernizácia a zefektívnenie systému podpory vedy, zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomiky, zvýšenie prestíže výskumu; zvýšenie konkurencieschopnosti výskumných tímov na medzinárodnej úrovni a zvýšeniu úspešnosti výskumných tímov v 7. Rámcovom programe EÚ.

Závery a odporúčania si môžete stiahnuť tu

 

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri