Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) vypracovala Analýzu účasti Slovenskej republiky v 7. rámcovom programe EÚ. Ide o prvú ucelenú analýzu našej participácie v 7.RP. Podkladom pre jej vypracovanie boli dáta z databázy Európskej komisie - E-corda, štatistík Eurostatu a OECD, ako aj dotazníkového prieskumu uskutočneného medzi slovenskými vedcami a výskumníkmi.

Od roku 2007 do júna roku 2012 vyhlásila Európska komisia celkovo 293 výziev, do ktorých bolo podaných 84 633 žiadostí s celkovou výškou požadovaného príspevku EK 137,09 mld Eur. Podporených však bolo len 15 523 projektov s celkovým počtom 82 711 účastníkov s príspevkom EK 26,57 mld. Eur. Slovenská republika dosiahla úroveň 344 účastí a príspevok EK bol 46,9 mil. Eur. To nás v absolútnom porovnaní zaradilo na 23. miesto medzi krajinami EÚ.

Základné zistenia analýzy:

  • Slovenská republika značne zaostáva za svojimi možnosťami v účasti v 7.RP, a to tak z hľadiska ekonomických, ako aj výskumných možností. Náš výskum disponuje kapacitou, ktorá umožňuje zvýšiť účasť minimálne o jednu tretinu oproti súčasnosti.
  • Do projektov 7.RP sa zapája pomerne obmedzený okruh slovenských vedcov.
  • Vplyv na našu účasť má najmä nízke národné financovanie výskumu, vývoja a inovácií a neúmerná administratívna náročnosť a byrokracia pri implementácií štrukturálnych fondov EÚ.
  • Príležitosti, ktoré poskytuje 7.RP v najväčšej miere využívajú firmy. Naopak veľmi slabé zapojenie majú univerzity.
  • Najúspešnejšou slovenskou organizáciou je Slovenská akadémia vied, najúspešnejšou univerzitou je Technická univerzita v Košiciach a najúspešnejšou firmou Ardaco, a.s.
  • Najviac projektov ako aj najväčší finančný príspevok EK získali vedci z Bratislavského kraja.
  • Ak má byť Slovensko úspešné v európskom výskumnom priestore je potrebné nastaviť národné schémy (vrátane štrukturálnych fondov EÚ) komplementárne k Horizontu 2020.
  • Nevyhnutné je tiež vytvoriť podporené mechanizmy zvyšujúce našu účasť v rámcových programoch (dofinancovanie, príprava projektov, podpora excelentného výskumu).

Celú analýzu si môžete prečítať tu:

 

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri