Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity zhotovila v septembri roku 2011 prehľadovú štúdiu pod názvom Štúdia II. Základné koncepty, nástroje a prístupy k transferu technológií vo svete - prehľadová štúdia. Štúdia bola pripravená pre účely národného projektu "Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovenku - NITT SK" v rámci projektu financovaného z Európskeho fondu pre obnovu a rozvoj, v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, ITMS pre cieľ Konvergencia č. 26220220095 a ITMS pre cieľ RKZ č. 26240220043.

Strategickým cieľom projektu NITT SK je vytvorenie a implementácia systému národnej podpory transferu poznatkov nadobudnutých výskumno-vývojovou činnosťou do hospodárskej a spoločenskej praxe.

Celý dokument:

Štúdia II. Základné koncepty, nástroje a prístupy k transferu technológií vo svete - prehľadová štúdia

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri