SOVVA sa veľmi aktívne a úspešne zapojila do výziev OPVaV-2010/2.2/06-SORO a OPVaV-2010/4.2/06-SORO, v rámci ktorých mali byť podporené a zriadenie kompetenčné centrá. Prvoradým cieľom každého predkladaného projektu, na príprave ktorého sa podieľala SOVVA, je vytvorenie integrovaného kompetenčného centra, ktoré spája súkromný a verejný (akademický) sektor. SOVVA vychádzala z najlepšej medzinárodnej praxe fungovania kompetenčných centier.

Kompetenčné centrá sú v Európskej únii nástrojom na podporu kolaboratívneho aplikovaného výskumu, kde nositeľom centra sú akademické inštitúcie a medzi partnermi sú priemyselné podniky. Koncepcia kompetenčného centra sa skladá z nasledujúcich čiastkových cieľov:

 • podporiť a zlepšiť dlhodobú strategickú spoluprácu medzi akademickými inštitúciami a priemyslom
 • stimulovať konkurencieschopnosť a aplikovaný priemyselný výskum,
 • zefektívniť výmenu poznatkov a šírenie nových technológií,
 • vytvoriť dostatočné množstvo excelentných vedeckých výstupov,
 • zavádzať osvedčené efektívne postupy v oblasti riadenia výskumu a vzdelávania.

Vychádzajúc z najlepšej praxe v zahraničí, kompetenčné centrá s participáciou SOVVA sú nastavené nasledovným spôsobom:

 • kompetenčné centrá sú mali byť založené na strategických dlhodobých výskumných programoch, ktoré sú založené na vzájomnej spolupráci akademického a podnikateľského sektora,
 • výber kompetenčných centier by mal byť založený na prísnych kritériách, dôraz má byť kladený ako na vedu, tak i na riadenie centra, pričom definitívne rozhodnutie posúdenia by malo vzniknúť na základe odporúčania nezávislého medzinárodného vedeckého panelu,
 • kompetenčné centrá majú silnú vedeckú základňu s jednotnou víziou,
 • existencia kompetenčného centra musí byť dostatočne dlhá na to, aby sa dosiahli aj konkrétne výsledky výskumu, čo si vyžaduje pravidelné financovanie z verejných zdrojov v období minimálne 5-10 rokov,
 • akademické inštitúcie by mali poskytovať jednoduchú, ale účinnú podpornú štruktúru týkajúcu sa práv na duševné vlastníctvo, internacionalizáciu, zmluvné formy a pod.

V rámci efektívneho fungovania kompetenčného centra sa zohľadňovali nasledovné dôležité princípy:

 • zabezpečiť úzku mieru spolupráce medzi všetkými partnerskými inštitúciami (takýmto spôsobom si získa medzinárodné uznanie centrum ako také a nie jednotlivé výskumné tímy, resp. jednotlivci),
 • stavať na špičkových výskumných výstupoch,
 • nosnú časť výskumu postaviť na doktorandoch a mladých vedeckých pracovníkoch,
 • profilovať výskum na základe požiadaviek trhu a perspektívnych výsledkov výskumu,
 • dodržiavať princípy otvorenosti centra (začleňovanie partnerských inštitúcií prispôsobiť aktuálnym potrebám a meniacim sa výskumným zámerom),
 • začleňovať sa do medzinárodných iniciatív,
 • zabezpečiť dobrú komunikáciu medzi jednotlivými partnermi ako aj výskumnými tímami,
 • zabezpečiť flexibilitu priberania nových partnerov v závislosti od výskumných a komercializačných potrieb centra,
 • vytvoriť riadiace orgány centra a v prípade potreby ich počas projektu modifikovať,
 • zabezpečiť hodnotenie centra na pravidelnej báze (najlepšie medzinárodnou komisiou) a úpravu ďalších aktivít podľa odporúčaní,
 • pravidelne robiť revíziu výskumného plánu a zamerania a v prípade potreby ich modifikovať,
 • vytvoriť podmienky pre vzdelávanie v rámci kompetenčného centra (diplomové a doktorandské práce),
 • spolupracovať s výskumnými inštitúciami a firmami doma i v zahraničí a aktívne vyhľadávať túto spoluprácu,
 • vytvárať spin-off firmy na základe výsledkov spolupráce a nové produkty,
 • do výskumu zapojiť čo najviac pracovníkov/výskumníkov priemyselných partnerov a tak zabezpečiť orientáciu výskumu na potreby priemyslu a trhu.

Budovanie každé kompetenčného centra je len prvým krokom k budovaniu väčších výskumných infraštruktúr tak, ako to zobrazuje nasledovná schéma:

 • Vedecký manažment kompetenčného centra a dlhodobý cieľ – vedecko-technologický park
 • Zahraničné skúsenosti veľmi jasne dokumentujú, že napriek tomu, že kompetenčné centrum je budované na kvalitných základoch špičkového výskumu a vývoja na medzinárodnej úrovni jeho vybudovanie trvá najmenej 10 rokov. Pokiaľ má kompetenčné centrum postúpiť o krok ďalej a má postupne prerásť do vedecko-technologického parku, ide o horizont 10-20 rokov, v rámci ktorých je možné naozaj dobudovať všetky potrebné funkcie vedeckého parku.

Aj z uvedeného dôvodu schválené projekty pripravené SOVVOu sú navrhnuté tak, aby zohľadňovali jednak udržateľnosť projektu samotného, ale súčasne aby zohľadňovali aj vyššie uvedené princípy.
 
Zámerom SOVVA bolo, ako každé kompetenčné centrum, na príprave ktorého sa podieľala, reálne fungovalo, ako efektívna platforma na spoluprácu medzi akademickým sektorom reprezentovaným excelentnými vedeckými skupinami a podnikateľským sektorom. Aj preto sú princípy, na ktorých bolo každé kompetenčné centrum postavené, definované ako:

 • otvorenosť

Otvorenosť znamená, že bude existovať princíp pridruženého členstva v Kompetenčnom centre aj pre tie akademické, resp. priemyselné subjekty, ktoré teraz nie sú súčasťou konzorcia. Cieľom je, aby činnosť kompetenčného centra presahovala postupne pôvodné konzorcium a v zmysle príkladov dobrej praxe zo zahraničia v rámci neho dochádzalo ku spolupráci väčšieho množstva subjektov a vedeckých skupín.

 • excelentnosť

Ak má kompetenčné centrum fungovať dlhodobo, výskum, resp. vývoj, ktorý bude realizovať, musí mať takú kvalitu, aby zodpovedal požiadavkám jednak priemyslu a jednak medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce. Pôvodne boli zadefinované jednotlivé témy a v rámci nich pracovné balíky, ktoré budú riešené. Tieto boli definované tak, aby čo najviac odrážali potenciál kompetenčného centra realizovať excelentnú kvalitu výskumu a vývoja. Tento princíp bude zachovávaný pri všetkých – aj prípadných nových – témach, ktoré kompetenčné centrum bude riešiť. Kompetenčné centrum sa bude zameriavať na tie aktivity a tie témy, v ktorých bude disponovať kvalitnými ľudskými zdrojmi, kvalitnou prístrojovou infraštruktúrou a následne aj kvalitnými skúsenosťami reprezentovanými medzinárodnými projektmi.

 • flexibilita

Kompetenčné centrum má záujem riešiť výskumné úlohy, ktoré sú veľmi dynamické, v čase sa menia. Preto by bolo pre udržateľnosť kompetenčného centra veľmi negatívne, ak by bolo rigidne naviazané len na tie témy, ktoré boli definované pri predkladaní tohto projektu. Kompetenčné centrum sa bude riadiť aj podľa princípu flexibility, ktorý znamená, že sa budú brať do úvahy potreby priemyslu, trendy v EÚ a vo svete a podľa toho sa budú flexibilne meniť a prispôsobovať témy riešené v rámci kompetenčného centra. Tým bude zabezpečené to, že centrum bude riešiť témy, o ktoré odberateľská prax v podobe inovatívnych priemyselných subjektov, štátnej správy a ďalších skupín potenciálnych odberateľov, bude mať záujem. Aby aj táto časť činnosti kompetenčného centra mala vysokú úroveň, pre realizáciu tohto princípu sa budú využívať exaktné metódy technologického predvídania (tzv. technology foresight), ktoré začnú byť uplatňované už v rámci implementácie predkladaného projektu.

 • medzinárodná spolupráca a nadregionálnosť

Kompetečné centrum už z titulu skladby konzorcia má silný nadregionálny význam. Vo viacerých prípadoch sú priemyselní partneri v konzorciu nadnárodné firmy, ktoré sú mimoriadne aktívne v oblasti výskumu a vývoja v európskom meradle. Sú veľmi aktívne v príslušných Európskych technologických platformách, do ktorých má ambíciu vstúpiť svojimi aktivitami aj vznikajúce kompetenčné centrum – ako príklad možno uviesť Európsku technologickú platformu pre elektrické siete budúcnosti (www.smartgrids.eu) – v ktorej sú priamo zastúpené Enel, EON a Siemens, ktorí sú súčasne aj partnermi v jednom zo schválených kompetenčných centier.
 
Už vyššie uvedené princípy zabezpečujú a aj dokazujú to, že kompetenčné centrum je dlhodobá iniciatíva, ktorej udržateľnosť je prioritou všetkých zúčastnených.
 
Potenciál kompetenčného centra prispieť k regionálnemu rozvoju a byť prínosom aj pre vzdelávanie, prípravu špičkových mladých vedeckých pracovníkov, resp. expertov pre high-tech priemysel, zvýšiť aj samotný kredit slovenskej vedy a Slovenska v rámci rôznych partnerstiev a účasti vo výskumných aktivitách, je mimoriadny a unikátny.
 
Zoznam úspešných projektov pripravených SOVVOu je nasledovný:
Elektrotechnický ústav SAV - Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku
Výskum a vývoj v oblasti nových materiálov a progresívnych technológií so špeciálnymi vlastnosťami s hlavným využitím najmä v energetike  a elektrotechnike.
 
Univerzita Komenského v Bratislave - Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny
Výskum a vývoj v oblasti genomiky, proteomiky, metabolomiky a bioinformatiky vedúcich do prediktívnej a personalizovanej humánnej medicínskej diagnostiky. Vo vznikajúcom centre bude možné na báze špičkovej diagnostiky, využívajúc metódy molekulárnej a bunkovej biológie, rozvíjať vysoko efektívne prístupy k terapii ťažko liečiteľných ochorení.
 
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb
Výskumné zamerania: inteligentné senzorové systémy, riadiace a robotické systémy, elektronické a informatické služby.
Výskum bude koncentrovaný na technológie v oblasti elektroniky a informatiky, pridávajúce inteligenciu technickým riešeniam. Z priemyselného pohľadu pôjde o technológie pre fyzickú realizáciu kľúčových systémových komponentov, o vyhodnocovacie a riadiace systémy a tiež o technológie elektronických a informačných služieb. Z hľadiska aplikácií budú prvé riešenia smerovať k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti, ochrany životného prostredia a inteligencie stavieb.  
 
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV - Kompetenčné centrum pri priemyselný výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov
VaV aktivity budú zamerané na modelovanie a simuláciu teplotných a napäťových polí v nových výrobkoch, resp. výrobných nástrojoch; odľahčovanie súčiastok aplikáciou progresívnych hliníkových materiálov; efektívnu recykláciu odpadov z obrábania hliníka a zvyšovanie štruktúrnej stability hliníkových materiálov pri zvýšených teplotách.
 
Technická univerzita v Košiciach - Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle  a službách
V rámci znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov bude VaV orientovaný na znalostné technológie v podmienkach analýzy dát z intelig. senzor. polí; multiagentové systémy; robotiku; znalostne intenzívne služby pre inovácie výrobkov; umelú inteligenciu pri optimalizácií technických systémov a podporu generovania rozhodovacích procedúr pre priemysel. inovácie v strojárenstve. V oblasti VaV znalos. technológií pre inovácie služieb bude VaV orientovaný na multimediálny obsah služieb na mobilných sieťach; interaktivitu v poskytovaní multimediálnych služieb cez IP TV; simulačné metódy pre geopriestorové služby; inteligent. služby v oblasti manažmentu rozsiahlych informačných systémov; výrobné systémy s podporou umelej inteligencie a simulácie.  

 

 

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri