Analýza a vedná politika

Monitoring, prieskum, zber a analýza údajov, informácií a poznatkov v oblasti financovania výskumu a vývoja

Hodnotenie výsledkov verejného financovania VaV,  poradenstvo a expertízna činnosť. Konzultácie v oblasti ochrany duševného vlastníctva, manažérske a podnikateľské zručnosti. Príprava strategických dokumentov pre smerovanie výskumu, vývoja a inovácii výskumných subjektov.

Podpora tvorby vedecko-technických a inovačných politík na národnej a európskej úrovni

Analýza a monitoring formovania politík, pripomienkovanie návrhov zákonov, predpisov, pravidiel v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Spolupráca a komunikácia s výskumnými inštitúciami a vládnymi orgánmi pri príprave dokumentov národnej vedeckej a technickej politiky s cieľom stabilizácie národných nástrojov na podporu výskumu a vývoja. Zníženie fragmentácie výskumných aktivít a administratívnych prekážok na národnej úrovni.

 

Dokumenty a analýzy 7RP

Monitorovacie správy zamerané na účasť, činnosti a porovnávacie analýzy implementácie 7.RP       ...

Vnímanie vedy slovenskou spoločnosťou

Slovenská veda čelí dlhodobo viacerým štrukturálnym problémom, ktoré výrazným spôsobom znižujú jej konkurencieschopnosť na eur...

Výzva na záchranu slovenskej vedy

SOVVA aktívne podporila petíciu vedeckých pracovníkov proti kráteniu finančných prostriedkov pre vedu. Po návrhu Vlády SR pre...

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri