Financovanie VaV

Konzultácie a podpora pri príprave výskumných projektových zámerov na národnej a medzinárodnej úrovni. Koordinácia a implementácia projektov. Poskytovanie know-how pri výbere vhodného financovania a vytváranie funkčného prepojenia subjektov akademického a súkromného sektora. Monitoring a spracovanie projektového plánu. Pre podporu prenosu výsledkov výskumu a vývoja do praxe. Činnosti podporujúce skvalitňovanie infraštruktúry výskumu a vývoja.

Užitočné odkazy:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Výskumná agentúra

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Európska komisia/ Horizont 2020

Kompetenčné centrá

SOVVA sa veľmi aktívne a úspešne zapojila do výziev OPVaV-2010/2.2/06-SORO a OPVaV-2010/4.2/06-SORO, v rámci ktorých mali byť ...

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri