Partnerstvá a spolupráca

Spolupráca so slovenskou odbornou a vedeckou spoločnosťou v oblasti akademickej sféry a súkromného sektora zabezpečuje efektívne nastavenie činností na podporu VaV. Zahraničná spolupráca, členstvo v medzinárodných organizáciách pre VaV, pomáha tvorbe a šíreniu úspechov slovenskej vedy avytvoreniu medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce. Našimi partnermi sú vysoké školy, SAV, organizácie výskumu a vývoja, subjekty podnikateľského sektora, naším cieľom je prepojenie týchto sektorov a vytvorenie priestoru pre prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe. Podpora budovania vedecko-technologických parkov, centier excelentnosti a kompetenčných centier, snaha o ich prepojenie a zníženie fragmentácie VaV na Slovensku.

Zoznam partnerov

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri