Veda a technika v EÚ

Šírenie informácií o financovaní výskumu a vývoja v EÚ za účelom zlepšenia účasti a úspešnosti slovenských subjektov v rámcových programoch EÚ. Zlepšenie informačných tokov medzi EK a slovenskými výskumníkmi.

Komunikácia s orgánmi EÚ, negociácia, pripomienkovanie dokumentov vednej a technickej politiky EÚ s cieľom zlepšenia podmienok získania podpory pre slovenské subjekty výskumu a vývoja. EK financuje projekty výskumu a vývoja európskeho, resp. medzinárodného významu na súťažnom princípe prostredníctvom nového EÚ programu pre výskum a inovácie Horizont 2020. Slovenským výskumno-vývojovým subjektom ponúka pre zapojenie sedemročné obdobie (2014-2020) a financie vo výške takmer 80 mld. EUR. Okrem toho na národnej úrovni EÚ podporuje členské štáty financiami z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, pre nový Operačný program Výskum a Inovácie na Slovensku (2014- 2020) EÚ alokovala príspevok viac ako 2,27 mld. EUR.

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri