Vedná a technická politika

Podpora tvorby vedecko-technických a inovačných politík na národnej a európskej úrovni. Analýza a monitoring formovania politík, pripomienkovanie návrhov zákonov, predpisov, pravidiel v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Spolupráca a komunikácia s výskumnými inštitúciami a vládnymi orgánmi pri príprave dokumentov národnej vedeckej a technickej politiky s cieľom stabilizácie národných nástrojov na podporu výskumu a vývoja. Zníženie fragmentácie výskumných aktivít a administratívnych prekážok na národnej úrovni.

 

Výzva na záchranu slovenskej vedy

SOVVA aktívne podporila petíciu vedeckých pracovníkov proti kráteniu finančných prostriedkov pre vedu. Po návrhu Vlády SR pre...

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri