Dňa 3. apríla 2009 sa konala v hoteli Bôrik v Bratislave pod záštitou podpredsedu vlády SR, ministra školstva Jána Mikolaja a podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča konferencia „Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO“. Cieľom konferencie bolo  upriamiť pozornosť na nový spôsob nazerania na úlohu výskumu a vývoja pre spoločnosť, vysvetliť hlavnú úlohu štrukturálnych fondov v oblasti financovania výskumu a vývoja na Slovensku a konfrontovať ju s očakávaniami hlavných aktérov slovenskej vedy a ukázať na konkrétnych príkladoch zo zahraničia, ako môže kombinácia aktivít v oblasti vzdelávania, tvorby nových poznatkov a štrukturálnych fondov výrazným spôsobom akcelerovať rozvoj regiónu. Konferenciu organizačne zabezpečila Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA).

Konferenciu otvoril mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR pri Európskej únie Maroš Šefčovič uvedením politického bloku. S kľúčovým príhovorom „Budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku z pohľadu Európskej komisie: ako vhodne využiť zdroje EÚ a domáce zdroje z maximálnym efektom“ vystúpil člen Európskej komisie zodpovedný za vedu a výskum Janez Potočnik. Podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európskej záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič v svojom príhovore poukázal na úlohu vedy a techniky v kontexte budovania vedomostnej spoločnosti a štátny tajomník Ministerstva školstva SR Jozef Habánik sa venoval prioritám rezortu v oblasti financovania výskumu a vývoja v roku 2009. Úvodný blok ukončil s odkazom priorít Lisabonskej stratégie námestník ministra školstva ČR Jakub Dürr.

Tematický blok zameraný na rozvoj regiónov s dôrazom na vedecko-technologické parky a inovačné klastre otvorila zástupkyňa Generálneho riaditeľstva EK pre regionálnu politiku Katarína Mathernová. V zamyslení sa nad nebezpečenstvami i príležitosťami v procese hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenska varovala pred neefektívnym „roztrúsením“ peňazí zo štrukturálnych fondov, ktoré má Slovensko pridelené na strategické investície do výskumu a vývoja. Anneliese Stoklaska z rakúskeho Federálneho ministerstva pre vedu a výskum predniesla príspevok o medzi-regionálnej spolupráci v oblasti inovácií. So skúsenosťami pri zakladaní vedeckého regiónu Øresund pokračoval jeho riaditeľ Bengt Streijffert. Princíp fungovania vedeckého parku TURKU objasňoval jeho viceprezident Tapani Saarinen. Prorektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť predstavil účastníkom konferencie skúsenosti so zakladaním univerzitného vedecko-technologického parku „Košice IT Valley“. Skúsenosťami z autoklastra Západné Slovensko prispel aj riaditeľ Štefan Chudoba.

S prirovnaním premeny húsenice na motýľa ako paralely transferu akademických poznatkov do priemyselnej praxe vystúpil Iain C Shirlaw, riaditeľ Active Investment Partners zo Škótska. Robert Redhammer, prorektor pre vedu a výskum na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, sa vo svojom príspevku venoval prekážkam v oblasti prenosu vedeckých výstupov do praxe. Zázemie a fungovanie fínskeho výskumného centra VTT prezentoval jeho prezident Erkki KM Leppävuori, ktorý uviedol, že sa Fínsko radí medzi výskumno-vývojových lídrov sveta, pretože do týchto aktivít už niekoľko rokov po sebe efektívne investuje skoro 3 a pol percenta HDP. Daniel Kaminský, predseda dozornej rady vedecko-technologického parku v Ostrave, sa s publikom podelil o príklady dobrej praxe, vďaka ktorým už dvanásty rok ich park napreduje.

Stanislav Sipko zo Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) otvoril tretí blok konferencie analýzou o možnostiach rozvoja špičkového výskumu prostredníctvom centier excelentnosti. Potvrdil tvrdenia rečníkov pred ním, že nie je dôležitá právna forma, ale spôsob realizácie, orientácie či financovania výskumu. Jaromír Pastorek, predseda Slovenskej akadémie vied, považuje za mimoriadne dôležitú medzinárodnú spoluprácu. Publikovanie odborných článkov v karentovaných časopisoch zaručí dobré meno slovenského výskumu v zahraničí a nové príležitosti do budúcnosti. Ako ďalší príklad dobrej praxe odznel príspevok zástupcu riaditeľa Františka Uhereka o fungovaní a úspechoch medzinárodného laserového centra v Bratislave, ktoré sa radí medzi špičkové výskumné pracovisko na Slovensku. Príklad riadenia technologických centier excelentnosti v Rakúsku predstavil Otto Starzer, vedúci programovej skupiny „Competence and Excellence“ z Rakúskej agentúry na podporu výskumu.

Otakar Fojt, vedecký atašé Britského veľvyslanectva v Prahe zodpovedný za Čechy a Slovensko, otvoril posledný blok výzvou, aby sa veda viac popularizovala medzi mladými. Richard Imrich, riaditeľ Molekulárno-medicínskeho centra SAV porovnal dva modely mobility vedeckých pracovníkov: taký, ktorý funguje vo väčšine európskych krajín, kde fluktuácia odborníkov smeruje z akademickej pôdy do výskumných centier, prípadne do hospodárskej praxe a naopak. Druhým modelom bol „slovenský model“ s čisto jednosmernou fluktuáciou predstavujúcou „únik mozgov“ z univerzít do súkromného sektora, resp. do zahraničia. Odpoveď, ako riešiť problémy predostreté predchádzajúcimi dvoma rečníkmi sa pokúsil dať riaditeľ Fritz Ohler z rakúskej pobočky skupiny Technopolis.

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Ostrave Ivo Vondrák sa podelil o skúsenosti, ktoré nadobudol v excelentnom zahraničnom výskumnom centre a následne sa ich snažil aplikovať aj v domácom prostredí na pôde univerzity.

Sprievodným programom celodennej konferencie bol Trh fondov pre vedu, v rámci ktorého sa mohli účastníci konferencie dozvedieť viac o možnostiach získania finančnej podpory z rôznych zdrojov.

Prezentácie a profily rečníkov nájdete v prílohách nižšie

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri