Konferencia „Ako ďalej vedomostná ekonomika na Slovensku?“, ktorá sa uskutočnila 19. apríla 2011 v priestoroch hotela Crowne Plaza v Bratislave, bola reakciou Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity (ďalej SOVVA) na súčasný stav vedomostnej spoločnosti a pripravovanú novelizáciu vládnych stratégií pre vedomostnú spoločnosť. Aj vďaka nášmu členstvu v Európskej únii je oblasť vedomostnej spoločnosti najčastejšie zastúpená troma oblasťami – vzdelávaním, vedou a inováciami – a už dlhšie obdobie aj oficiálne deklarovaná ako vládna priorita. Z pohľadu makroekonomickej stability a zrealizovaných reforiem bolo Slovensko označované za vzor pre ostatné európske štáty. Avšak v oblasti vedomostnej spoločnosti nás medzinárodné štatistiky a komparatívne analýzy jednoznačne a opakovane zaraďujú na posledné miesta v rámci členských štátov EÚ spoločne s Bulharskom a Rumunskom.

SOVVA ako koordinátor viacerých aktivít v oblasti slovenskej vedy (popularizácia vedy, budovanie výskumných centier a pod.) vníma súčasnú situáciu na Slovensku ako križovatku, na ktorej sa treba rozhodnúť, či pôjdeme v oblasti financovania výskumu, vzdelávania a inovácií vhodnejšou cestou, alebo sa nič nezmení a budeme pokračovať tak, ako doteraz.

Uvedomujeme si, že vedomostná ekonomika je komplexný celok. Vzhľadom na obmedzený časový priestor, ktorý konferencia ponúka, nie je možné dotknúť sa všetkých tém týkajúcich sa vedomostnej spoločnosti. Preto sme sa primárne sústredili na aspekty troch politík, ktoré sú z nášho pohľadu kľúčové pre dosiahnutie pokroku na Slovensku: vzdelávacej, vednej a inovačnej. Z rovnakého dôvodu boli na konferenciu pozvaní relevantní odborníci z akademického prostredia, priemyslu a zástupcovia relevantných ministerstiev – Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva financií SR a Ministerstva hospodárstva SR.

Potreba novelizácie momentálne platnej slovenskej legislatívy v oblasti vedomostnej ekonomiky priamo súvisí:

1. s novou stratégiou EÚ pre hospodársky rozvoj členských krajín - „Európa 2020“ a s ňou súvisiacich zmien vo vnútroštátnej politike v oblasti vzdelávania, vedy a inovácií, ako napríklad:

 • zreformovať vnútroštátne (a regionálne) systémy v oblasti výskumu, vývoja a inovácií
 • zabezpečiť dostatočný prísun absolventov vedeckých, matematických a inžinierskych odborov a zabezpečiť, aby sa učebné osnovy sústredili na podporovanie kreativity, inovácie a podnikania,
 • uprednostňovať investície do vzdelávania, vrátane využívania daňových stimulov a iných finančných nástrojov na podporu súkromných investícií do výskumu a vývoja vo väčšej miere

2. s potrebou koordinácie doteraz samostatne riadených oblastí vzdelávania a vedy na jednej strane a inovácií na strane druhej:

 • potrebu koordinácie si uvedomila aj vláda SR, keď zriadila post splnomocnenca vlády SR pre vedomostnú spoločnosť

3. s reálnymi problémami, ktoré Slovensko v oblasti vzdelávania, vedy a inovácií:

 • nízka miera financovania
 • nevhodná, resp. chýbajúca štruktúra verejných finančných nástrojov najmä v oblasti vedy a inovácií
 • vnútorné systémové problémy

4. s netradičnou a nevhodnou úlohou štrukturálnych fondov EÚ (eurofondov) ako primárneho verejného finančného zdroja:

 • v súčasnosti sú primárnym zdrojom financovania vzdelávania, vedy a techniky (výskumu a vývoja) a inovácií štrukturálne fondy EÚ napriek tomu, že podľa svojej povahy, by mali byť komplementárnym zdrojom financovania – ide o systémový problém generujúci ďalšie problémy v uvedených oblastiach
 • neúnosná miera byrokracie a nízka miera čerpania práve v oblastiach, ako sú vzdelávanie, veda a inovácie
 • odtrhnutosť eurofondov od vládnych stratégií v oblasti vzdelávania, vedy a inovácií.

Stredobodom pozornosti diskutujúcich v rámci konferencie boli odporúčania využiteľné pre nasledovné vládne materiály, ktoré sú v procese prípravy:

1. Vládne stratégie a strategické dokumenty:

 • Oživenie programu Minerva - oficiálneho vládneho programu rozvoja znalostnej ekonomiky na Slovensku v gescii Ministerstva financií SR a splnomocnenca vlády SR pre vedomostnú spoločnosť
 • Národná strategický referenčný rámec pre roky 2014 – 2020 a štruktúra a obsah nových operačných programov
 • Aktualizácia Dlhodobého zámeru pre vysoké školy
 • Aktualizácia Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015
 • Aktualizácia Inovačnej stratégie pre Slovensko

2. Legislatíva

 • Vhodné zmeny pre zákon o štátnej podpore výskumu a vývoja
 • Vhodné zmeny pre zákon o vysokých školách
 • Vhodné zmeny v oblasti národnej legislatívy v oblasti štrukturálnych fondov EÚ s cieľom zníženia byrokracie a zrýchlenia čerpania prostriedkov

Prostredníctvom konferencie „Ako ďalej vedomostná ekonomika na Slovensku?“ sme chceli poskytnúť  priestor na odbornú diskusiu v snahe definovať konkrétne závery a odporúčania pre tri zložky vedomostnej spoločnosti - oblasť vzdelávania, oblasť vedy a techniky a oblasť inovácií v podnikateľskom prostredí s cieľom ich následného sprostredkovania relevantným subjektom štátnej správy.

Odporúčania a závery budú formulované v troch skupinách:

 1. Odporúčania pre novelizáciu vládnych stratégií a ich priorít, ktoré by sa mali premietnuť do príslušných dokumentov a legislatívy;
 2. Odporúčania ako zlepšiť situáciu v oblasti finančnej podpory jednotlivých zložiek vedomostnej spoločnosti - vzdelávania, vedy a výskumu a inovácií – prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ v súčasnom programovom období 2007 - 2013;
 3. Odporúčania súvisiace s prípravou na nové programové obdobie 2014 – 2020.

     

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri