Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vitajte na našej stránke! Našim cieľom je rozvoj výskumného a inovačného prostredia na Slovensku a prepájanie subjektov z oblasti výskumu, vývoja a inovácií spolu s verejnosťou. Bezpečie vašich osobných údajov je pre nás kľúčové. Tento dokument slúži na poskytnutie informácií o všeobecných pravidlách spracúvania Vašich osobných údajov pri používaní Platformy www.sovva.sk (ďalej len „Platforma“) a Účtov na sociálnych sieťach, ktoré pri používaní Platformy spracúva Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o. z. so sídlom Špitálska 10, 811 08 Bratislava, IČO: 37929551 (ďalej len „Prevádzkovateľ„) v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOOÚ“). Vezmite prosím na vedomie, že konkrétne podmienky spracovania Vašich osobných údajov závisia od účelu spracúvania osobných údajov.

Akékoľvek informácie ohľadom nakladania s Vašimi osobnými údajmi Vám však radi poskytneme na e-mailovej adrese  info@sovva.sk

 1. Čo sú osobné údaje a čo sa rozumie spracúvaním osobných údajov?

  Osobné údaje sú informácie týkajúce sa konkrétnej osoby, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, ako napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, poloha alebo online identifikátor, ako aj ďalšie charakteristiky, ktoré súvisia s jej identitou, napríklad fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo sociálne atribúty.

  Spracúvanie osobných údajov zahŕňa rôzne operácie alebo postupy s týmito údajmi, ako je ich zber, záznam, organizovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, používanie, poskytovanie tretím stranám, presúvanie, zdieľanie alebo iné formy manipulácie s nimi, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú manuálne alebo pomocou počítačových systémov.

  1. Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

  Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe zmluvy, osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu, nám musíte poskytnúť, v opačnom prípade nebudeme môcť splniť Vaše ani naše povinnosti určené pre daný účel.

  Bez Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje len v týchto prípadoch a na základe týchto právnych základov:

  • Ak ste návštevníkom našej web stránky Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä online identifikátorov / údajov v rozsahu kontaktného formulára

  ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV – Zabezpečenie funkčnosti a výkonu web stránky Prevádzkovateľa.

  PRÁVNY ZÁKLAD – Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem Prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb

  DOBA UCHOVÁVANIA – automatické premazávanie

  Oprávnený záujem Prevádzkovateľa na zabezpečenie funkčnosti a efektívneho výkonu web stránky, ktorý dotknuté osoby návštevou na web stránke aj primerane môžu očakávať.

  • Ak ste návštevníkom našich fanpage (Facebook / Instagram a ostatné) Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä údaje, ktoré nám poskytnete v rámci Vašej online interakcie na našej fanpage na:

  ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV – Vytváranie základných štatistík návštevnosti na fanpage a na zlepšenie zvyšovania povedomia o Prevádzkovateľovi a jeho činnosti.

  PRÁVNY ZÁKLAD – Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem Prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb

  DOBA UCHOVÁVANIA – na nevyhnutnú dobu

  Opravený záujem Prevádzkovateľa na zvyšovaní povedomia o činnosti Prevádzkovateľa na zlepšenie obsahu fanpage.

  Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na základe Vášho súhlasu, o ktorý vás pri každej takejto operácii môžeme požiadať. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné, tzn. je na Vašom rozhodnutí, či nám osobné údaje poskytnete alebo nie. Ak nám súhlas udelíte, môžete ho následne kedykoľvek odvolať.

  Len s Vaším súhlasom môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v týchto prípadoch:

  Poskytnutie súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

  • Ak máte záujem o zasielanie nášho newslettera Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä kontaktných údajov ako meno, priezvisko a emailová adresa.

  ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV – Zasielanie newslettera a pozvánok na udalosti organizované Prevádzkovateľom.

  PRÁVNY ZÁKLAD – súhlas dotknutej osoby

  DOBA UCHOVÁVANIA – 5 rokov

  • Ak máte záujem zúčastniť sa/ste sa zúčastnili podujatia organizovaného Prevádzovateľom Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä kontaktných údajov ako meno, priezvisko, emailová adresa, alebo Vami dobrovoľne uvedených údajov ako navštevovaná škola, príp. ročník:

  ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV – Prehľad o počte účastníkov na podujatiach organizovaných Prevádzkovateľom.

  PRÁVNY ZÁKLAD – súhlas dotknutej osoby

  DOBA UCHOVÁVANIA – 5 rokov

  • Zabezpečenie vašej účasti v súťaži na základe vášho dobrovoľného súhlasu. V prípade samostatne udeleného súhlasu, môžeme, ako Prevádzkovateľ aj zverejňovať osobné údaje dotknutej osoby ako výhercu, v rozsahu a za podmienok udelených v súhlase.

  ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV – účasť na súťaži, ktorá je organizovaná Prevádzkovateľom.

  PRÁVNY ZÁKLAD – súhlas dotknutej osoby

  DOBA UCHOVÁVANIA – Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu – ukončenia súťaže. V prípade samostatne udeleného súhlasu, môže prevádzkovateľ aj zverejňovať osobné údaje dotknutej osoby po dobu 2 mesiacov odo dňa vyhodnotenia súťaže prostredníctvom Platformy, na ktorej bola realizovaná súťaž.

  1. Prenos do tretej krajiny

  Vaše osobné údaje v niektorých situáciách poskytujeme do tretích krajín mimo EÚ. Pri využívaní služieb našich dodávateľov v súvislosti s online aktivitami na sociálnych sieťach a v súvislosti s využívaním poskytovaných softvérových produktov dochádza k prenosu údajov do tretích krajín – Spojených štátov amerických (USA). Na prenosy údajov sú využívané štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou:

  Facebook:

  https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp

  LinkedIn:

  https://www.linkedin.com/legal/l/dpa

  Google:

  https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=en

  1. Automatizované profilovanie

  Za účelom skvalitňovania marketingových kampaní, prevádzkovateľ využíva automatizované profilovanie. Profilovaním pre vás segmentujeme ponuku/y, ktoré vás môžu zaujímať a sú pre vás výhodnejšie. V prípade profilovania využívame nasledovné systémy Google Adwords, Facebook. Súhlas sa nevyžaduje na základný zber štatistických údajov napr. použitím meracieho kódu Google Analytics.

  1. IP adresa

  Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti. IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby. IP adresa sa stáva osobným údajom ak:

  a. IP adresa je osobným údajom, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email…).

  b. statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje.

  c. dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, mail a pod.).

  d. V prípade uchovávania IP adresy na webovom sídle (napr. redakčný systém WordPress pri komentároch) je nutné zvoliť vhodný účel spracovania alebo použiť pseudonymizáciu.

  1. Bezpečný prenos údajov

  Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. Osobné údaje v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené  primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

  1. Ochrana osobných údajov a ich sprístupňovanie

  Vaše osobné údaje sú v bezpečí, pretože ich spracúvanie sa uskutočňuje automatizovane prostredníctvom našich informačných systémov a prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručujúcich bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

  Z hľadiska „ZoOOÚ“ máme postavenie prevádzkovateľa, čo znamená, že práve naša spoločnosť vymedzuje účely spracúvania. V súvislosti našou činnosťou, môžu byť Vaše osobné údaje prenášané alebo sprístupňované ďalším subjektom, a to či už v postavení samostatného prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Ako prevádzkovateľ dohliadame na to, aby všetci, ktorým sú Vaše osobné údaje prenášané, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany a disponovali adekvátnou personálnou, technickou, organizačnou a odbornou spôsobilosťou. V žiadnom prípade neposkytujeme osobné údaje subjektu, u ktorého nie je tento štandard zabezpečený.

  1. Osobné údaje poskytujeme v nevyhnutnom rozsahu nasledovným okruhom príjemcov
  • osobám, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku našich služieb, Platformy, Účtov na sociálnych sieťach a informačnej infraštruktúry;
  • osobám, ktoré pre nás zaisťujú zabezpečenie a ochranu našich služieb, Platformy,  informačnej infraštruktúry a toto zabezpečenie a ochranu taktiež pravidelne monitorujú a testujú;
  • osobám, ktoré nám poskytujú analytické a štatistické služby, a to za účelom skvalitňovania a optimalizácie našich služieb, Platformy a Účtov na sociálnych sieťach.
  1. Odkazy na iné stránky

  Na Platforme sa môžu nachádzať odkazy na webové stránky našich partnerov a iné webové stránky, ktoré nie sú prevádzkované z našej strany. Ak kliknete na odkaz na webovú stránku tretej strany, budete presmerovaní na túto webovú stránku. Dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali pravidlá ochrany osobných údajov pre každú webovú stránku, ktorú navštívite.

  1. Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

  V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, www.uoou.sk. Dovoľujeme si vás však upozorniť, že za určitých okolností, najmä ak ide o zjavne neopodstatnené alebo neprimerané žiadosti, môžeme vašu žiadosť odmietnuť, alebo požadovať primeraný poplatok.

  a) Právo na prístup k osobným údajom

  Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom a na ich kópiu. Ak Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme Vám informácie o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu sme Vaše osobné údaje poskytli, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme tieto údaje uchovávať. Ak požiadate o kópiu elektronickými prostriedkami, informácie Vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

  b) Právo na opravu osobných údajov

  Ak sú Vaše osobné údaje nesprávne, máte právo na ich opravu. Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť. Svoje osobné údaje si môžete opraviť alebo doplniť v nastaveniach Profilu, alebo nás môžete požiadať o ich opravu.

  c) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

  Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených Zákonom o ochrane OU, napríklad do ich opravy (resp. do overenia ich správnosti), alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a žiadate namiesto vymazania osobných údajov obmedzenie ich použitia, prípadne už nepotrebujeme osobné údaje na účel ich spracúvania, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku.

  d) Právo na výmaz osobných údajov (na zabudnutie)

  Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určuje Zákon o ochrane OU, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi. Právo na výmaz sa uplatní napr. ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané, alebo ak odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ.

  e) Právo na prenosnosť osobných údajov

  Ak údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu alebo zmluvy a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenosnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi).

  f) Právo odvolať svoj súhlas

  Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.

  g) Právo podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov

  Ak sa cítite dotknutí na svojich právach, môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR návrh na konanie o ochrane osobných údajov podľa § 100 a nasl. Zákona o ochrane OU.

  h) Právo namietať spracúvanie osobných údajov

  V zmysle § 27 ods. 3 Zákona o ochrane OU, Vás výslovne upozorňujeme na právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, (i) z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi), alebo písm. f) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany) Zákona o ochrane OU vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach a (ii) na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

  Svoje práva si môžete uplatniť písomne na adrese: Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o. z. Špitálska 2209/10 81108 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, telefonicky, e-mailom na info@sovva.sk. Prevádzkovateľ vás môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných pre potvrdenie vašej totožnosti.

  1. Ochrana súkromia detí

  Naše služby sú určené aj osobám pod 16 rokov. Pokiaľ máte menej ako 16 rokov, požiadajte prosím svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním osobných údajov. Ak zistíme, že sme získali osobné údaje od osôb mladších ako 16 rokov bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov a databáz.

  1. Ako nás môžete kontaktovať?

  V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať, radi Vám zodpovieme Vaše otázky.

  Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

  Názov obchodnej spoločnosti: Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity

  Sídlo/miesto podnikania: Špitálska 2209/10 81108 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

  IČO: 379 295 51

  Kontaktné údaje: e – mail: info@sovva.sk

  Na žiadosti reagujeme v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť.

  Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti podľa § 21 až 28 Zákona o ochrane OU Vám poskytneme do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu však môžeme v  odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. O každom takomto predĺžení Vás budeme informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

  Informácie podľa § 19 a 20 Zákona o ochrane OU a oznámenia a opatrenia prijaté podľa § 21 až 28 a 41 Zákona o ochrane OU poskytujeme spravidla bezodplatne. Ak je však Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, môžeme:

  • požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií, na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia; alebo
  • odmietnuť konať na základe žiadosti.
  1. Zmena Podmienok spracúvania osobných údajov

  Tieto Podmienky môžeme z času na čas zmeniť (najmä v prípade technologických zmien, ak sme pridali nové funkcie na Platforme alebo zmenili existujúce, alebo v prípade zmeny legislatívy). Najnovšia a aktuálna verzia Podmienok bude vždy zverejnená na Platforme aj s dátumom jej účinnosti.

  Používaním Platformy po dátume účinnosti takýchto zmien máme za to, že ste sa oboznámili so zmenou Podmienok a s ich aktuálnou verziou platnou v čase používania Platformy.