Európska komisia zbierala od 16. februára do 29. apríla 2016 názory k problematike zriadenia Európskej inovačnej rady. Zozbieralo sa viac ako 1000 odpovedí.

40% respondentov pochádzalo z výskumného prostredia, 35% z prostredia podnikov (prevažne malé a stredné podniky), 11% predstavovali organizácie verejnej správy, 4% vládne organizácie, 2% finančníci a 2% súkromné osoby. Odpovede prišli z 46 krajín zväčša s južných a západných štátov EÚ.

Viac ako 80% respondentov súhlasilo, že nedostatok inovácií je príčinou nedostatočného ekonomického rastu v Európe. Vyše 75% respondentov súhlasilo, že na európskej úrovni existujú medzery v súčasnej podpore inováciám. 20% respondentov s týmto tvrdením nesúhlasilo. Respondenti zyyčajne argumentovali, že pre malé a stredné podniky je ťažké využívať výhody takejto podpory z dôvodu zložitosti a dĺžky procesu podávania projektových žiadostí. 

Respondenti boli požiadaní o odpoveď, čím by sa mala budúca Európska inovačná rada zaoberať. „Vyplnenie medzier“ malo najvyšší počet odpovedí, pričom tesne nasledovalo „zjednodušovanie prístupu“  a „strategické poradenstvo“. Veľký počet respondentov tvrdil, že je potrebné ďalšie zjednodušovanie pravidiel podávania žiadostí, zníženie administratívnej záťaže a zlepšenie prehľadu medzi rôznymi možnosťami podpory. Časť respondentov tvrdila, že témy výziev by nemali byť vopred definované.            

Za účelom vyplnenia medzery v podpore EÚ, veľa respondentov sa dopytovalo na zlepšenie prístupu k rizikovému financovaniu. Návrh na zriadenie „EÚ-fondu rizikového kapitálu“ bol v odpovediach niekoľkokrát spomenutý, ako aj myšlienka kombinovania grantov a pôžičiek. Respondenti taktiež argumentovali potrebou posilnenia väzieb medzi národnými a európskymi programami.     

Európska komisia bude tieto výsledky brať do úvahy pri formovaní svojich budúcich politík. Prvé reformy by mohli byť vykonané v pracovných programoch H2020 pre roky 2018 – 2020 za účelom maximalizácie vplyvu inovačných aktivít financovaných v tejto perióde. Ďalšie závery konzultácií budú posudzované pri príprave budúceho rámcového programu EÚ. 

viac info

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri