Šiesty ročník súťaže L´Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede na Slovensku

Podávanie prihlášok do šiesteho ročníka projektu L’Oréal UNESCO Pre ženy vo vede na Slovensku – talentový program, ktorý na Slovensku organizuje spoločnosť L´Oréal spolu s partnermi SOVVA, SAV a Slovenskou komisiou pre UNESCO, bolo predĺžené do 31. mája 2022.

Tento rok má súťaž niekoľko noviniek. Projekty je možné podávať v troch kategóriách:

 • Formálne vedy
 • Vedy o živej prírode a životnom prostredí
 • Fyzikálne vedy

V každej z týchto oblastí vyberie porota jednu víťazku, ktoré získa ocenenie vo výške 5 000€.

Druhou zmenou je, že svoj projekt môžu prihlásiť výskumníčky do 40 rokov (výskumníčka nemôže do 31. októbra prekročiť 41 rokov).

Podmienky účasti:

 • slovenské štátne občianstvo alebo zahraničná vedkyňa pôsobiaca na slovenskej inštitúcii v oblasti vedy minimálne 1 rok;
 • titul PhD.;
 • výskum v oblasti formálnych vied, vied o živej prírode a životnom prostredí, alebo fyzikálnych vied (detailné informácie o vedných odboroch sú prílohou Podmienok účasti, str. 6-7);
 • relevantná výskumná činnosť vykonávaná na Slovensku;
 • cena 5 000 € bude použitá na podporu vedkyne v Slovenskej republike, môže byť použitá priamo alebo nepriamo;
  vek do 40 rokov (vrátane) do 31. októbra 2022;
 • registrácia projektu prebieha výlučne elektronicky.
 • prihlasovací formulár je potrebné vyplniť najneskôr do 31. mája 2022.

 Potrebné dokumenty na registráciu do súťaže (v angličtine):

 • kompletne vyplnený registračný formulár;
 • kópia diplomu PhD.;
 • odborný životopis v anglickom jazyku;
 • počet publikácií a citácií podľa Web of Science/Scopus;  
 • zoznam najdôležitejších publikácií (max. 10) vrátane počtu citácií v zmienených prácach a krátke vyjadrenie žiadateľky v anglickom jazyku o význame v nich publikovaných výsledkoch;
 • opis navrhovaného výskumu v anglickom jazyku v maximálnom rozsahu 2 strany. V prípade ak projekt zahŕňa aj testy na zvieratách, je potrebné doložiť schválenie etickej komisie;
 • odporúčanie nadriadeného vedeckého pracovníka alebo vedúceho vedeckej inštitúcie, kde bude projekt realizovaný (v anglickom jazyku);
 • motivačný list v maximálnom rozsahu 1 strany v anglickom jazyku;
 • žiadateľky s inou národnosťou než slovenskou – doklad o zamestnaní – potvrdenie o dĺžke zamestnania na slovenskej inštitúcii.

Registrovať svoj projekt môžete na www.prezenyvovede.sk.

Detailné podmienky účasti a pravidlá výberu projektov