Výzva na predkladanie ponúk: Inteligentné továrne v nových členských štátoch EÚ

Európska komisia spustila stratégiu zameranú na podporu európskeho priemyslu v jeho digitálnej transformácii, konkrétne prijatím koncepcie inteligentných tovární a jej príslušných digitálnych technológií, ako sú kybernetické systémy (CPS), internet vecí (IoT), priemyselná robotika, 3D tlač atď. Digitálne technológie sa stále viac využívajú v odvetví špičkových technológií, ale väčšina priemyslu a MSP zaostávajú.

S cieľom priniesť výhody digitálnej inovácie každému odvetviu investuje komisia 500 miliónov EUR do centier digitálnej inovácie (DIH). Jadrom DIH je kompetenčné centrum (CC) so sídlom v technickej univerzite alebo vo výskumnej organizácii, ktoré poskytuje spoločnostiam, najmä MSP, prístup k zariadeniam na experimentovanie a testovanie digitálnych inovácií. DIH ďalej poskytujú poradenstvo v oblasti zdrojov financovania alebo odbornej prípravy zamestnancov.

Cieľom tejto výzvy je predložiť jasné politické odporúčania týkajúce sa stanovenia DIH v členských štátoch EÚ-13. Úlohou dodávateľa bude preto vykonávať sériu aktivít zameraných na založenie najmenej 30 regionálnych DIH v európskych regiónoch v najmenej 8 rôznych nových členských štátoch EÚ a pripraviť politické odporúčania na zlepšenie konkurencieschopnosti vo vybraných regiónoch.

Termín je 14. október 2016.