Moderná ekonomická diplomacia a internacionalizácia slovenských inovatívnych firiem

Cieľom projektu „Moderná ekonomická diplomacia a internacionalizácia slovenských inovatívnych firiem“ bude podporiť aktivity slovenskej ekonomickej diplomacie pri internacionalizácii slovenských inovatívnych firiem a vytváraní kooperačných väzieb v podmienkach štvrtej priemyselnej revolúcie, predovšetkým sprostredkovaním úspešných príkladov, fungujúcich praktík, ale aj praktických informácií o existujúcich nástrojoch smerom k podnikateľskej komunite. Projekt má za ambíciu taktiež podporiť diskusiu medzi verejnými inštitúciami zapojenými do podpory internacionalizácie inovatívnych firiem, a zástupcami tohto sektora, pri identifikácii hlavných bariér a možných spôsobov ich prekonávania.

Projekt je postavený na dvoch ťažiskových aktivitách:
Aktivita 1: Štúdia o podpore internacionalizácie inovatívnych firiem
Aktivita 2: Workshop pre celé spektrum členov inovačného ekosystému: zástupcov inovatívnych firiem z digitálneho sektora a so skúsenosťami s exportom ich firmy do zahraničia, relevantných expertov v oblasti ekonomickej diplomacie a inovatívnych podnikov, investorov, ale aj zástupcov relevantných inštitúcii verejnej sféry (MH, MŠVVaŠ, MZV).

Poskytovateľ: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Časový harmonogram projektu: 1.5.2019 do 30.11.2019
Výška dotácie: 3 390 €