Nadácia EPH – Európska noc výskumníkov 2019

Zámerom Európskej noci výskumníkov bolo už 13. krát priniesť novinky z vedy, výskumu a inovácií z laboratórií a kancelárií a informovať o nich širokú verejnosť. Špecificky sme sa sústredili na aktivity zamerané na oslovenie mladých ľudí, žiakov a študentov, čomu zodpovedal aj výber programu. Ten pozostával z  interaktívnych ukážok, prezentácií a experimentov vo vedeckých stánkoch a na pódiu. Festival vedy priblížil vedcov ako bežných ľudí, ktorí mali možnosť odprezentovať svoju prácu a širokej verejnosti. Aktivity a program festivalu sme pripravili tak, aby oslovili predovšetkým cieľovú skupinu mladých ľudí a podnietili ich k záujmu a ďalšiemu bádaniu. Pri príprave programu sme reflektovali aj aktuálne témy, trendy a úspechy slovenskej vedy a inovácií.   

Návštevníci mali vďaka formátu vedeckých stánkov možnosť zažiť prehliadku interaktívnych exponátov a vyskúšať si experimenty na vlastnej koži. Program na pódiu bol venovaný najzaujímavejším hosťom z oblasti vedy a výskumu, ale tiež rôznym kvízom, súťažiam a interakcii s publikom. Hlavným cieľom Európskej noci výskumníkov bolo predstaviť prácu výskumníkov a inovátorov širokej verejnosti a zvýšiť povedomie o ich výsledkoch. Práca vedcov a inovátorov je dlhodobo v spoločnosti nedostatočne ocenená a vo verejnej debate, ako aj v médiách, absentuje priestor na jej propagáciu a informovanie o úspechoch slovenských  vedcov. Vďaka programu a aktivitám ERN dostali poprední slovenskí vedci a inovátori priestor ako sa priblížiť ľuďom a predstaviť ich prácu. Okrem toho, mediálne pokrytie a kampaň podujatia (TV, rozhlas, printové médiá, regionálne médiá) prispeli k zvýšeniu povedomia laickej verejnosti o týchto témach, pričom mediálnou kampaňou bolo oslovených viac ako 1,7 milióna ľudí na celom Slovensku.  

Cieľom podujatia bolo taktiež zlepšiť porozumenie verejnosti o vplyve a dopade práce výskumníkov a inovátorov na životy ľudí. Výskum, inovácie a vedecko-technický pokrok sú kľúčové pre spoločnosť a jej napredovanie. Vďaka ERN sa návštevníci mohli oboznámiť s výsledkami vedecko-výskumnej a inovátorskej práce na Slovensku a dozvedieť sa o ich uplatniteľnosti vo všetkých aspektoch nášho každodenného života.  

Predpokladom vedeckej kariéry a úspechov je kvalitné vysokoškolské vzdelanie a možnosti jeho aplikácie v praxi. V tomto smere Slovensko čelí veľkej výzve – odlivu mozgov do zahraničia. Ďalším cieľom festivalu bolo prostredníctvom aktivít zameraných na mladých ľudí, žiakov a študentov, zatraktívnenie štúdia na slovenských univerzitách, ako aj zatraktívnenie vedeckej kariéry a poukázanie na možnosti rozvíjania vlastného vedeckého alebo inovátorského nápadu na Slovensku. Tento rok opäť viac ako polovicu návštevníkov všetkých podujatí na Slovensku tvorili žiaci a študenti, ktorí sa týmto spôsobom dozvedeli viac o možnostiach pôsobenia vo výskumno-inovátorskej sfére na Slovensku.  

Posledným cieľom bola podpora komunikácie medzi verejným a súkromným sektorom v oblasti výskumu a inovácií. Podujatie opäť poskytlo platformu na stretávanie sa výskumníkov z rôznych vedných oblastí  a inovátorov s predstaviteľmi štátnej správy a predovšetkým firmami. 

Názov projektu: Festival vedy Európska noc výskumníkov 2019
Výška finančného príspevku: 5000 €
Časový harmonogram projektu: 20.06.2019-1.12.2019