Podpora kreatívnych podnikateľov a rozvoja sektora kreatívneho priemyslu v Albánsku

Hlavným cieľom projektu bude zlepšenie podmienok a zvýšenie konkurencieschopnosti  start-upov a MSP v oblasti kreatívneho priemyslu v Albánsku. Zámer projektu vychádza zo sťažených podmienok pre kreatívne start-py a MSP presadiť sa na domácich a zahraničných trhoch vzhľadom na chýbajúce národné politiky, podnikateľské kapacity a neexistujúcu vnútornú infraštruktúru sektora kreatívneho priemyslu. 

Celkový cieľ nadväzuje na aktivity a dosiahnuté výsledky v projekte č. SAMRS/2016/ZB/1/6 s názvom „Podpora podnikania a rastu inovatívnych MSP“ v Albánsku. Špecifické ciele projektu sú zamerané na:

(1) Zlepšenie kapacít a know-how podnikateľov a kľúčových reprezentantov v kreatívnych odvetviach,
(2) Zlepšenie spolupráce a koordinácie kľúčových zainteresovaných strán a zlepšenie vnútornej organizácie kreatívneho sektora,
(3) Vytvorenie virtuálneho inkubátora pre podporu start-upov a inovácií v prostredí Polis University. 

SOVVA pre dosiahnutie vytýčených cieľov spolupracovala s albánskymi partnermi Centre for Competitiveness Promotion, ICTS Media Ltd., a Polis University ako aj so slovenským partnerom: Neulogy, a.s. (neskôr Civitta Slovakia).

Partneri sa zaviazali k realizácií nasledujúcich aktivít  a výsledkov: 

(1) Aktivita vzdelávania podnikateľov formou Creative Academy prispeje k vyškoleniu 60 začínajúcich podnikateľov v kreatívnom priemysle, vytvoreniu sylabov Creative Academy a podporí proces založenia virtuálneho kreatívneho inkubátora na Polis University.
(2) Organizácia vzdelávacieho pobytu na Slovensku umožní start-upom a predstaviteľom podporných organizácií v oblasti kreatívneho priemyslu získať cenné skúsenosti a kontakty pre ďalší rozvoj vlastných projektov. 
(3) Regionálna konferencia na podporu kreatívneho priemyslu vytvorí priestor pre zmysluplnú výmenu know-how a best-practices v oblasti podpory startupov a MSP v kreatívnom priemysle. 
(4) Creative Academy pre podporné organizácie vyškolí 20 predstaviteľov podporných organizácií zo súkromného, verejného a akademického sektora. 

Poskytovateľ: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Časový harmonogram projektu: 1.9.2018-31.12.2019
Výška dotácie: 96 700 €