Analýza hodnotení výskumných a inovačných politík medzinárodnými inštitúciami

Medzinárodné inštitúcie pravidelne monitorujú a hodnotia situáciu v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v jednotlivých krajinách. Medzi najdôležitejšie a najrelevantnejšie hodnotenia patria tie, ktoré realizujú inštitúcie Európskej únie (EÚ) a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Cieľom publikovaných analýz a reportov je predovšetkým poskytnúť nezaujaté informácie o vývoji a výkone národného výskumného a inovačného ekosystému a ich porovnania s inými členskými štátmi EÚ.

Vďaka týmto analýzam dostávajú krajiny každoročne návrhy, v čom by sa mohli zlepšiť a zároveň získavajú informáciu o najlepšej praxi, ktorá funguje v ostatných krajinách EÚ alebo OECD. My sme sa pozreli na to, ako v hodnoteniach obstálo Slovensko, aké odporúčania nám z nich vyplývajú, a akým výzvam náš výskumný a inovačný ekosystém musí v súčasnosti čeliť.

Cieľom našej analýzy bolo predovšetkým zosumarizovať prehľad odporúčaní, ktoré Slovensko dostáva od EÚ a OECD, ako aj spôsob ich reflektovania do praxe na národnej úrovni. Tam kde to bolo možné, sme sa snažili porovnať aj progres, ktorý nastal od vstupu Slovenskej republiky do EÚ v roku 2004. Analýzu sme rozdelili do siedmych tematických kapitol, ktorých cieľom je pokryť všetky kľúčové oblasti výskumných a inovačných politík: financovanie výskumu a vývoja, výskumný systém a riadenie, ľudské zdroje, výstupy, spolupráca, infraštruktúra, výskum, vývoj a inovácie v súkromnom sektore. Každá z kapitol obsahuje vlastné zhrnutie najdôležitejších zistení a odporúčaní, v konkrétnych oblastiach.

Prečítajte si našu analýzu, ktorá je výstupom práve prebiehajúceho projektu Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska. Kratšie zhrnutie toho najdôležitejšieho nájdete aj na našom blogu na Denníku N. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.