Analýza účasti malých a stredných podnikov v 7RP

Analýza účasti malých a stredných podnikov (MSP) v 7. rámcovom program EÚ pre výskum, vývoj technológií a demonštračné aktivity (7.RP) sa venuje zmapovaniu aktuálnej situácie, podmienok, výsledkov a možností v súčasnom programovacom období 2007 – 2013 a výhľadom, plánom a odporúčaniam pre úspech slovenských firiem v budúcom programe Horizont 2020 (2014 – 2020).

Analýza sa zameriava na nasledovné štyri oblasti:

  • Malé a stredné podniky v 7. rámcovom programe, ktorá opisuje najvýznamnejší nástroj EÚ na koordináciu a podporu výskumu a vývoja technológií v období 2007 – 2013, pozíciu MSP v ňom a špecifické oblasti navrhnuté na podporu výskumu vo firmách a pre firmy.
  • Výsledky MSP na úrovni EÚ opisujú stav a výsledky MSP v prvých rokoch fungovania 7.RP najmä na základe 8. správy o stave MSP v 7.RP, ktorá mapuje obdobie 2007 – 2012.
  • Účasť slovenských MSP porovnáva výsledky slovenských a európskych MSP, analyzuje regionálnu úspešnosť a venuje sa opisu výsledkov našich firiem v tematických oblastiach, projektoch verejno-súkromného partnerstva, subkontraktačného výskumu pre MSP a tiež uvádza zoznam prijímateľov európskeho grantu zo 7.RP podľa počtu projektov a pridelených financií.
  • Ďalšia kapitola sa venuje novému rámcovému programu pre výskum a inovácie a MSP v programe Horizont 2020, ktorý nahradí súčasný 7.RP a zároveň po prvýkrát v rámci jedného programu prepojí výskum a inovácie. Je tu opísaný nový nástroj pre MSP a možnosti pre výskumné i nevýskumné MSP.
  • Záverečná kapitola prináša najdôležitejšie odporúčania pre úspech slovenských MSP v programe Horizont 2020 z pohľadu autora.