WordPress database error: [Table 'bzcpgro8fqfy.wp_ctf_feeds' doesn't exist]
SELECT COUNT(*) FROM wp_ctf_feeds

Newsletter SCOPE I 2013 - SOVVA

Newsletter SCOPE I 2013

Socioekonomické a humanitné vedy

V súčasnosti stojíme na prahu dvoch období. Rok 2013 je posledným rokom tohto programového obdobia, a teda aj posledným rokom 7. rámcového programu, ale aj štrukturálnych fondov EÚ. Rok 2013 je zároveň rokom, v ktorom budú vyhodnotené posledné veľké výzvy 7. rámcového programu a podpísané posledné zmluvy s riešiteľmi. Na jeho konci už budeme vedieť, ako obstála slovenská veda v európskej konkurencii. V súčasnosti môžeme len konštatovať, že značne zaostáva za svojimi možnosťami. Ku koncu roka 2012 sme zaznamenali len 362 slovenských účastí v projektoch a finančný príspevok Európskej komisie je vo výške len 49,92 mil. €. To nás radí medzi posledné krajiny Európskej únie.

Druhé číslo SCOPE je venované socioekonomickým a humanitným vedám. Napriek tomu, že tieto predstavujú najmenší tematický program 7. rámcového programu, ich dôležitosť v európskom výskume postupne rastie. Súvisí to tak s ekonomickými problémami, ako aj so zmenami v geopolitickej oblasti. Pritom aj v samotnej Európskej únii dochádza k postupným demografickým (napr. starnutie obyvateľstva), politickým (rozširovanie, zmeny v susedských krajinách a pod.) a sociálnym zmenám. Výskum v oblasti socio-ekonomických a humanitných vied bude v Horizonte2020 ešte viac posilnený. Na jednej strane to bude zvýšením rozpočtu, na strane druhej budú aj ostatné vedné oblasti posilnené o tento rozmer.