Slovensko v európskom výskumnom priestore

V analýze, ktorú sme nazvali Slovensko v európskom výskumnom priestore I. – Analýza účasti SR v 7. rámcovom programe EÚ vám prinášame zhodnotenie slovenskej účasti v 7. RP na základe účasti SR v žiadostiach a participácie SR v schválených projektoch a ich výstupoch. Na základe týchto údajov sa dokument snaží zodpovedať na otázky či:

(1) slovenská veda disponovala v rokoch 2007-2013 ekonomickým, ľudským a technickým potenciálom účasti v 7. RP a

(2) aké boli hlavné faktory a bariéry účasti Slovenska v 7. RP.

Pri hodnotení podaných žiadostí boli z pohľadu absolútnych čísel najaktívnejšie veľké európske krajiny ako Nemecko, Veľká Británia, Taliansko, Francúzsko a Španielsko, kde každá táto krajiny žiadala viac ako 25 mld. € a zaznamenala viac ako 50 tis. účastí. Slovensko žiadalo 724 mil. € a dosiahlo 2 715 účastí.

Čo sa týka prepočtu žiadaného príspevku a počtu účastí na počet výskumníkov krajiny boli najaktívnejší vedci na Cypre, kde v priemere na jedného výskumníka požadovali príspevok EK takmer 850 tis. €. Cyprus sa pritom aj v iných ukazovateľoch javí byť veľmi úspešnou krajinou. Na druhej strane najmenej aktívne krajiny boli Litva (37 963,20 €), Česká republika (38 240 €) a Slovensko (42 805 €). V počte celkových účastí na 1 000 výskumníkov sme boli piaty od konca so 160 účasťami. Medzi počtom výskumníkov v FTE a počtom účastí v 7. RP existuje veľmi silná korelácia. Slovensko nedosiahlo takú aktivitu, aká by sa dala na základe počtu výskumníkov predpokladať, a to ani v porovnaní s krajinami EÚ27 a ani s krajinami EÚ12. V prípade, ak by sme porovnávali iba krajiny EÚ12, tak by naša participácia v konzorciách musela byť na úrovni viac ako 4 000 účastí.

Dôležitým poznatkom z analýzy je fakt, že existuje silná korelácia medzi národnými výdavkami na výskum a vývoj a úspešnosťou v 7. RP (vyjadrenou získanými finančnými prostriedkami). Čím viac teda štát investoval do výskumu a vývoja na národnej úrovni, tým viac získal z rámcového programu. Z porovnania medzi krajinami EÚ vyplýva, že na základe výšky podpory slovenského výskumu sme mali získať financie v projektoch na úrovni viac ako 100 mil. €. Financovanie slovenského výskumu je kľúčovou otázkou posledných rokov.

Prečítajte si celú analýzu alebo jej skrátenú verziu, ktorú sme zverejnili na blogu Denníka N.

Táto analýza je súčasťou projektu Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska (SciPol:SK), ktorý je financovaný z  Európskeho sociálneho fondu. 

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je EVS-ESF-1024x284.png