WordPress database error: [Table 'bzcpgro8fqfy.wp_ctf_feeds' doesn't exist]
SELECT COUNT(*) FROM wp_ctf_feeds

Z čoho žije slovenská veda? Analýza financovania výskumu a vývoja z verejných zdrojov v akademickom sektore - SOVVA

Z čoho žije slovenská veda? Analýza financovania výskumu a vývoja z verejných zdrojov v akademickom sektore

Slovenská republika oficiálne už niekoľko rokov buduje spoločnosť založenú na využívaní nových poznatkov v praxi. Budovaniu tzv. vedomostnej spoločnosti sa venuje v súčasnosti už pomerne značná pozornosť aj zo strany médií. Aká je však reálna situácia v tejto oblasti?

Sme naozaj na správnej ceste k premene Slovenska od krajiny priťahujúcej zahraničných investorov najmä lacnou pracovnou silou ku krajine s vysoko kvalifikovanými odborníkmi, špičkovým vzdelávaním, koncentrovaným priemyselným výskumom, technologicky vyspelými priemyselnými firmami s vysoko kvalitnými výsledkami v oblasti výskumu, vývoja a inovácií?

Tieto základné otázky spoločne s faktom, že sa Slovensko už stabilne umiestňuje v príslušných medzinárodných porovnaniach týkajúcich sa financovania vedy na posledných miestach spoločne s Bulharskom a Rumunskom, boli hlavným dôvodom na vypracovanie základnej analýzy financovania výskumu a vývoja na Slovensku.

Analýza pozostáva zo štyroch základných častí:

  • Prvá popisuje vecne systém fungovania štátnej podpory výskumu a vývoja na Slovensku z verejných zdrojov a porovnáva rozmanitosť finančných nástrojov ako aj objem investovaných finančných prostriedkov podľa rôznych kritérií s troma vybranými štátmi – Českou republikou, Fínskom a Nórskom.
  • Druhá časť analýzy je tvorená výsledkami dotazníkového prieskumu, ktorý Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity – ďalej SOVVA – realizovala v priebehu mesiacov december 2007 až február 2008 medzi akademickými inštitúciami.
  • Tretia časť stručne sumarizuje názory, ktoré odzneli počas okrúhlelo stola organizovaného pre potreby diskusie o výsledkoch dotazníkového prieskumu.
  • Štvrtá časť je tvorená záverom, ktorý obsahuje základné závery a zistenia v oblasti financovania akademického prostredia z verejných zdrojov zameraných na podporu výskumu a vývoja.