Radoslav Delina

doc. Ing. Radoslav Delina, PhD. je expertom a odborným garantom v projekte SciPol:SK (Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska). Radoslav má skúsenosti z pozícií národného experta v pracovných skupinách  EU RTD Evaluation Network a MGA Working Group pod DG Research and Innovation Európska Komisia. Má skúsenosti ako odborný poradca MZV Japonska v oblasti medzinárodnej výskumnej spolupráce a zároveň externý poradca Ministerstva školstva SR pre oblasť inovácií a výskumu.

Venuje sa hlavne výskumom v oblasti spoločensky zodpovedných digitálnych inovácií a dátových služieb ako aj hodnoteniu vplyvu digitalizácie na rôzne socio-ekonomické domény. V súčasnosti realizuje výskum a vývoj v oblasti zvyšovania transparentnosti a vývoja nových dátových služieb pre automatizáciu rozhodovacích procesov, využitia umelej inteligencie a geopriestorových dát pre podporu rozhodovania v oblasti komerčného a verejného obstarávania, analýze trhu a dátových služieb pre podporu spoločenskej zodpovednosti.

Koordinoval projekt H2020 CSA WIRE2017 v oblasti digitálnej spoločenskej zodpovednosti vo výskume a inováciách a participoval na viac ako 50 medzinárodných a národných projektoch všetky v oblasti digitalizácie procesov a e-spolupráce firiem. Bol národným expertom a korešpondentom pre európske iniciatívy Európskej Komisie – eBusiness w@tch, eWork, Construst, e-Skills For The 21st Century a ďalšie (v oblasti eHealth, eInclusion…). Je členom programových výborov viacerých svetových konferencií a pôsobí ako recenzent svetových vysoko impaktovaných vedeckých časopisov.

Radoslav má skúsenosti ako hodnotiteľ projektových zámerov v národných a zahraničných grantových schémach (hlavne FPx, H2020 v oblasti socio-ekonomických aspektov IKT, granty Ministerstva zdravotníctví ČR v oblasti eHealth, granty National Center of Science and Technology Evaluation, Ministry of Education and Science Astana, Republic of Kazakhstan, a i.). Habilitoval na Univerzite Hradec Králove Fakulta informatiky a managementu v odbore „Systémové inženýřství“ s témou Budovanie dôvery na elektronických obchodných platformách. V rámci svojej publikačnej činnosti odpublikoval viac 100 vedeckých a odborných prác s viac ako 100 citáciami vo WoS.