Slavomír Ondoš

Slavomír je expertom a odborným garantom v projekte SciPol:SK (Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska). Na Prírodovedeckej fakulte UK pracuje ako výskumný pracovník. Zaoberá sa procesmi, ktoré vytvárajú štruktúrne a dynamické javy v spoločnosti na základe sietí medziľudských interakcií vo fyzickom a virtuálnom priestore. Zaujíma sa o technologické a sociálne inovácie, súhru tvorby, zdieľania a aplikácie poznatkov. Vyštudoval humánnu geografiu na Univerzite Komenského v Bratislave.