Na základe realizovaných analýz sme vypracovali návrh odporúčaní pre zlepšenie výskumného a inovačného prostredia. Nami navrhované opatrenia sú jednoducho realizovateľné a väčšinu z nich je možné uskutočniť aj samostatne.
Záverečná analýza prináša kompiláciu realizovaných analýz s cieľom priniesť všetky relevantné výsledky na jednom mieste.
Ekonomický rozvoj na Slovensku je nerovnomerný, krajinu rozdeľuje na rôzne výkonné časti s odlišnými perspektívami do budúcnosti. Napriek pokračujúcim snahám o vyrovnávanie rozvojových príležitostí sa nedá predpokladať, že by mohli byť skutočne úspešné.
V novej analýze sme sa pozreli na teoretické koncepty a ich štatistické ilustrácie. Pozornosť sme sústredili na testovanie hypotéz týkajúcich sa výsledkov European Innovation Scoreboard-u z roku 2021 (EIS 2021) a dizajnu modelov z nich vyplývajúcich.
Horizont 2020 pomohol rozvíjať excelentnú vedu a inovácie v rôznych častiach sveta, ale najmä v členských krajinách EÚ. Urýchlil proces modernizácie a inteligentného rozvoja a umožnil tak rýchlejšiu implementáciu a dodanie produktov  výskumu a inovácií konečným spotrebiteľom.
Štrukturálne fondy EÚ sú od roku 2007 hlavným súťažným a investičným zdrojom verejnej podpory pre slovenskú vedu a inovácie. Aký reálny prínos a aké pozitívne efekty mali investície z tohto verejného zdroja?
V ďalšej štúdii v rámci projektu SciPol:SK sme sa zamerali na to ako program Horizont 2020 prostredníctvom financovania výskumno-inovačných projektov napĺňa jednotlivé ciele udržateľnosti prostredníctvom jednoduchej sémantickej analýzy.
V predošlých analýzach sme konštatovali, že celkové riadenie výskumného a inovačného systému je Slovensku už dlhodobo vyčítané a navrhované opatrenia na zlepšenie tohto stavu stagnujú. Najväčšou prekážkou systému je jeho roztrieštenosť a slabá spolupráca a […]
Inovačné a súvisiace činnosti nie sú v krajine distribuované rovnomerne. Niektoré regióny sú vysoko inovatívne, zatiaľ čo iné tvoria len pomerne málo inovácií.
V roku 2008 zverejnila SOVVA analýzu, ktorú sme nazvali „Z čoho žije slovenská veda?“. V nej sme sa zameriavali predovšetkým na možnosti financovania výskumu a vývoja na Slovensku, a to zo štátneho rozpočtu a zo štrukturálnych fondov EÚ.