Momentálne sme v polčase implementácie 7RP. Agregované čísla za roky 2007-2010 hovoria, že bolo zrealizovaných 245 výziev na predkladanie projektov.
Slovenská republika oficiálne už niekoľko rokov buduje spoločnosť založenú na využívaní nových poznatkov v praxi. Budovaniu tzv. vedomostnej spoločnosti sa venuje v súčasnosti už pomerne značná pozornosť aj zo strany médií. Aká je však reálna situácia v tejto oblasti?