WordPress database error: [Table 'bzcpgro8fqfy.wp_ctf_feeds' doesn't exist]
SELECT COUNT(*) FROM wp_ctf_feeds

Komplexná správa mapujúcu národné a regionálne finančné schémy podporujúce ochranu duševného vlastníctva (IP) v krajinách V4 - SOVVA

Komplexná správa mapujúcu národné a regionálne finančné schémy podporujúce ochranu duševného vlastníctva (IP) v krajinách V4

Konečným výstupom projektu „Finančné stimuly ako nástroj na zlepšenie inovačného ekosystému krajín V4 a podporu ochrany duševného vlastníctva (V4IP)“ je správa o zmapovaní národných a regionálnych finančných schém na podporu ochrany duševného vlastníctva v krajinách V4, pripravená ako výsledok projektovej činnosti.

Hoci cieľom projektu nebolo vytvorenie databázy finančných schém a stimulov alebo zber a overenie údajov o existujúcich programoch, prostredníctvom identifikácie a popisu finančných schém dostupných v každej krajine V4, prezentovaná správa poskytne prístup všetkým subjektom z regiónov k informáciám dôležitým na zlepšenie kultúry ochrany duševného vlastníctva a na stimuláciu stratégií duševného vlastníctva.

Správa obsahuje celkový popis národných inovačných systémov a podrobný popis schém, programov a iniciatív zameraných na financovanie výskumných a vývojových aktivít a ochranu duševného vlastníctva. Poskytuje tiež spoločné závery a odporúčania na zlepšenie inovačného ekosystému vo V4 a zvýšenie transferu technológií a počtu žiadostí o formálnu ochranu duševného vlastníctva v regióne.

Správa je rozdelená do troch hlavných častí. Prvá časť má za cieľ poskytnúť všeobecnú charakteristiku regiónu V4 z hľadiska výskumno-vývojových aktivít a ochrany duševného vlastníctva. Druhá časť zahŕňa národné správy (Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko) pripravené nezávisle partnermi projektu. Každá národná správa obsahuje celkový popis národného inovačného ekosystému a podrobný popis národných schém podpory, programov a iniciatív relevantných pre podporu výskumu a vývoja so zameraním na financovanie aktivít výskumu a vývoja a ochranu duševného vlastníctva, ako aj národné závery a národné odporúčania. Tretia časť obsahuje spoločné závery a odporúčania na zlepšenie inovačných ekosystémov a posilnenie aktivít transferu technológií v regióne V4.

Zabezpečením efektívnejšej ochrany duševného vlastníctva si môžu regionálne spoločnosti vybudovať konkurencieschopnejšiu pozíciu a zlepšiť svoj obchodný imidž a hodnotu. Okrem toho by odporúčania mali slúžiť ako cenný zdroj informácií pre tvorcov politík a základ pre vytváranie nových schém financovania a spoločných programov podpory duševného vlastníctva v rámci regionálnej spolupráce V4. Zlepšené národné a regionálne inovačné a IP politiky môžu pomôcť zvýšiť počet žiadostí o ochranu IP podaných na národnej a medzinárodnej úrovni a zvýšiť inovačné ukazovatele pre krajiny V4.

Našim cieľom je oboznámiť subjekty zapojené do aktivít v oblasti inovácií a výskumu a vývoja (ako univerzity, kancelárie pre transfer technológií, tvorcovia politík, organizácie a subjekty zodpovedné za stanovenie národných a regionálnych inovačných politík a ochrany duševného vlastníctva) s výsledkami tejto správy.

Mapping report o národných a regionálnych finančných schémach, programoch a stimuloch na podporu ochrany duševného vlastníctva vo V4“, bol vypracovaný ako výsledok projektu „Finančné stimuly ako nástroj na zlepšenie inovačného ekosystému V4 a zvýšenie ochrany duševného vlastníctva“, ktorý organizuje konzorcium partnerov z krajín Vyšehradskej štvorky.

Vyzývame všetky subjekty zapojené do aktivít v oblasti inovácií a výskumu a vývoja, univerzity, úrady pre transfer technológií, tvorcovia politík, organizácie a subjekty zodpovedné za stanovovanie národných a regionálnych inovačných politík a ochrany duševného vlastníctva, aby využili túto správu pri navrhovaní stratégií duševného vlastníctva.

Projekt bol financovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.