Od mája 2019 začína SOVVA mapovať výskumný a inovačný ekosystém

SOVVA od mája 2019 začne pracovať na dvojročnom projekte s názvom: Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska, ktorého výsledkom budú i) analýzy verejných a inovačných politík a vyhodnotenia ich efektov; ii) dátová analýza aktuálneho stavu a potenciálu výskumno-inovačného ekosystému; iii) prípadové štúdie z výskumno-inovačného ekosystému; a iv) dotazníkový prieskum a štatistické modelovanie pracovných hypotéz.

Takéto mapovanie výskumného ekosystému sa na Slovensku ešte stále nezrealizovalo a aj vďaka absencií takýchto dokumentov vedecko-výskumný sektor trpí. Slovensko a jeho regióny vo verejných investíciách do výskumu a inovácií a vo výkonnosti značne zaostávajú za partnermi v rámci EÚ. Deje sa tak napriek tomu, že od roku 2007 sa vďaka Európskym štrukturálnym a investičným fondom (EŠIF) investovalo a plánuje investovať viac ako 3,2 mld. Eur, a to primárne do menej rozvinutých regiónov mimo Bratislavy. Práve vďaka štrukturálnym fondom sa výskumná infraštruktúra v regiónoch dostala na európsku úroveň.

Komplexná analýza efektov, napĺňania cieľov, dopadov a vplyvov na výskumný a inovačný ekosystém, ale aj hospodársky a spoločenský vývoj v regiónoch skvalitní systém tvorby a implementácie verejných výskumných a inovačných politík pre menej rozvinuté regíóny Slovenska. Projekt totiž bude obsahovať odporúčania pre optimalizáciu verejných výskumných a inovačných politík. Výstupy projektu budú zároveň slúžiť pri prípravu národných a regionálnych politík, ale aj ako odporúčania pre európske politiky.

Z predkladaného projektu budú benefitovať predovšetkým nasledovné cieľové skupiny:

Ústredné orgány štátnej správy získajú komplexnú analýzu vývoja verejných politík a ich aktuálneho nastavenie. Rovnako získajú komplexné kvalitatívne a kvantitatívne analýzy aktuálneho výskumného a inovačného ekosystému, ako aj dopadov rôznych programov (FP6, FP7, H2020, EŠIF) na menej rozvinuté regióny. Zároveň budú môcť používať výstupy projektu, odporúčanie a záverečný policy paper pri nastavovaní svojich politík s dopadom na regióny. Ide predovšetkým o prípravu Horizon Europe, nových operačných programov na roky 2021-2027, národných politík výskumu a inovácií a programov.

Agentúry financujúce výskum a inovácie získajú viac informácií o vlastných intervenciách a dopadoch ich programov na regionálny ekosystém.

Predstavitelia samosprávnych krajov a krajským miest získajú aktuálne informácie o výskumnom a inovačnom ekosystéme v ich krajoch, na základe týchto informácií budú môcť lepšie riadiť inovácie a spolupracovať s výskumnými inštitúciami a univerzitami v krajoch.

Univerzity a výskumné inštitúcie získajú komplexné hodnotenie svoj výkonnosti v rôznych programoch, ktoré podporujú výskum a inovácie. Zároveň budú môcť využívať získané štatistické dáta pre svoj rozvoj, ako aj spoluprácu s inými inštitúciami.

Spolu s výstupmi projektu získajú všetky cieľové skupiny aj dáta, ktoré budú nazbierané počas jeho realizácie. Projekt im tak umožní realizovať politiky na základe dátového prístupu (data driven), zlepší možnosti nastavenia, tvorby a implementácie regionálnych a národných politík.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Výška NFP je: 371 775,17 €.