WordPress database error: [Table 'bzcpgro8fqfy.wp_ctf_feeds' doesn't exist]
SELECT COUNT(*) FROM wp_ctf_feeds

Prehľad reakcií na nápady pre Európsku radu pre inovácie - SOVVA

Prehľad reakcií na nápady pre Európsku radu pre inovácie

Európska komisia od 16. februára do 29. apríla 2016 vyzvala na predloženie nápadov s cieľom zhromaždiť názory zainteresovaných strán na tzv. disruptivné inovácie vytvárajúce trh, na medzery v súčasnom prostredí podpory inovácií a na možné poslanie Európskej rady pre inovácie (EIC). Celkovo bolo prijatých 1022 odpovedí.

40% respondentov bolo spojených s výskumnými organizáciami, 35% s podnikmi (prevažne MSP, ale aj s niekoľkými veľkými spoločnosťami), 11% s verejnými orgánmi (inovačné agentúry, regionálne zastúpenia a vládne orgány), 4% s reprezentatívnymi organizáciami, 2% boli finančníci a 2% boli súkromné osoby. Respondenti pochádzali z viac ako 46 krajín, z ktorých väčšina bola z južných a západných členských štátov EÚ.

Viac ako 80% respondentov súhlasilo alebo dôrazne súhlasilo s tým, že nedostatok disruptivných inovácií vytvárajúcich trh je prekážkou rastu a tvorby pracovných miest v Európe. Viac ako 75% súhlasilo alebo dôrazne súhlasilo s tým, že v súčasnej podpore EÚ v oblasti inovácií existujú medzery,  20% silne nesúhlasilo alebo nesúhlasilo. Respondenti väčšinou tvrdili, že pre MSP je stále ťažké využívať výhody ponúkanej podpory z dôvodu zložitosti a dĺžky procesu podávania žiadostí.

Respondenti boli dotazovaní, na ktoré problémy by sa potenciálny EIC mohol zamerať. Najväčší počet spomenulo „vyplnenie medzier“, po ktorom nasledovalo „zjednodušenie prístupu“ a „strategické poradenstvo“. Veľký počet respondentov tvrdilo, že je potrebné ďalšie zjednodušenie pravidiel uplatňovania, zníženie administratívnych požiadaviek a zlepšenie navigácie medzi rôznymi možnosťami podpory. Niekoľko respondentov tvrdilo, že témy výziev by nemali byť vopred definované.

Aby sa vyplnili medzery v podpore EÚ, mnoho zainteresovaných strán vyzvalo na cielené výzvy na disruptivné technológie a zlepšený prístup k financovaniu rizika. Niekoľkokrát sa spomína návrh na zriadenie „fondu rizikového kapitálu v celej EÚ“, ako aj myšlienka kombinovania grantov a pôžičiek. Respondenti tiež tvrdili, že je potrebné posilniť väzby medzi vnútroštátnymi programami a programami EÚ.

Európska komisia vezme tieto vstupy do úvahy pri svojom nadchádzajúcom vývoji politiky. Prvé reformy by sa mohli vykonať v pracovných programoch Horizont 2020 na roky 2018 – 2020 s cieľom maximalizovať vplyv inovačných činností financovaných v tomto období. Pri príprave nasledujúceho rámcového programu sa zvážia ďalšie prvky.

Viac informácií nájdete tu.