Laureátky sú známe!

Program L’Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede, Slovensko – talentový program podporil dve nadané vedkyne

Bratislava, 29. novembra 2021 – L’Oréal Slovensko už piatykrát ocenil dve nadané vedkyne v rámci lokálneho projektu L’Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede. Tento rok sa porota zložená zo zástupcov Slovenskej akadémie vied, UNESCO a spoločnosti L’Oréal rozhodla podporiť dvojicu vedkýň z oblasti experimentálnej onkológie a neuroimunológie. Nadané vedkyne si rozdelia sumu 10 000 Eur.

Do aktuálneho ročníka slovenskej verzie medzinárodného programu sa napriek pandémii prihlásilo 23 vedkýň. Porota vybrala dve z nich a každú ocenila čiastkou 5 000 Eur. Peniaze môžu víťazky ľubovoľne použiť k naplneniu svojich cieľov.

Víťazky 5. ročníka L’Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede:
  • V kategórii do 35 rokov zvíťazila Ing. Silvia Schmidtová, PhD. z Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV, ktorá skúma germinatívne nádory vyskytujúce sa najmä v pohlavných žľazách – v semenníkoch u mužov a vo vaječníkoch u žien.
  • V kategórii od 36 do 45 rokov zvíťazila Mgr. Alžbeta Kráľová Trančíková, PhD. z Biomedicínskeho centra v Martine, ktorá sa venuje skúmaniu včasnej a presnej diagnostiky neurodegeneratívnych porúch.

„Ženy vo vede sa podieľajú na zásadných výskumoch po celom svete. Napriek ich pozoruhodným objavom však podľa posledných dát globálne predstavujú iba tretinu výskumných pracovníkov a ich práca si zriedkavo získava uznanie, ktoré si zaslúži. Len 4 % Nobelových cien za vedu* boli udelené ženám a len 11 % vedúcich výskumných pozícii zastávajú v Európe ženy.** Na Slovensku je síce zastúpenie vedkýň vyššie ako v EÚ, a to 41 %, ale vidíme rovnaký pokles pri kariérnom raste.*** a preto sme radi, že môžeme podporovať úsilie týchto žien a prispieť k tomu, aby ich príklad nasledovali mladé ženy z nasledujúcej generácie,“ hovorí Brigitte Streller, generálna riaditeľka spoločnosti L’Oréal pre Slovensko.

„Sme veľmi radi, že sa môžeme podieľať na projekte, ktorého cieľom je práve podpora talentovaných výskumníčok, a tým aj podporovať ich vlastný výskum“, dodáva Daniel Straka, výkonný riaditeľ SOVVA.  


*zdroj: https://www.nobelprize.org/prizes/facts/nobel-prize-facts/

** zdroj: https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs/economic-benefits-gender-equality/stem

*** zdroj: Eurosta; She Figures

Slovenské laureátky L’Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede 2021

Ing. Silvia Schmidtová, PhD. pracuje v Ústave experimentálnej onkológie BMC SAV v Bratislave

Germinatívne nádory predstavujú heterogénnu skupinu nádorov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v pohlavných žľazách – v semenníkoch u mužov a vo vaječníkoch u žien. Ich výskyt je však aj v ďalších miestach – v mozgu, v zadnej časti hrudníka alebo v bruchu. Chemoterapia na báze cisplatiny je dodnes zlatým štandardom v liečbe týchto nádorov, pričom úspešnosť liečby je veľmi vysoká. Napriek vysokej úspešnosti, časť pacientov prestane odpovedať na nasadenú liečbu a dochádza k rozvoju tzv. chemorezistencie. Rezistencia voči cisplatine postihuje pomerne malý, ale klinicky signifikantný počet pacientov a je hlavným dôvodom úmrtnosti pacientov s germinatívnymi nádormi. Nádory zo žĺtkového vaku patria do skupiny zhubných nádorov z germinatívnych buniek a zároveň predstavujú histologický subtyp so zhoršenou prognózou. Na vývoj nových terapeutických stratégií pre pacientov s chemorezistentnými nádormi zo žĺtkového vaku sú potrebné vhodné modely. Náš projekt je zameraný práve na tento typ nádorov s cieľom zaviesť nezávislé in vitro a in vivo experimentálne modely a identifikovať potenciálne liečebné modality. Výsledky projektu by tak mohli priniesť nové a chýbajúce poznatky týkajúce sa mechanizmov asociovaných s chemorezistenciou germinatívnych nádorov a možnosť identifikovať aj nové terapeutické ciele u pacientov s rezistentnými nádormi zo žĺtkového vaku. 

Mgr. Alžbeta Kráľová Trančíková, PhD. pracuje v Biomedicínskom centre v Martine

Prevalencia a výskyt neurodegeneratívnych porúch v populácii sa neustále zvyšuje a v súčasnosti predstavuje jednu z hlavných výziev medicíny a lekárskeho výskumu. Podobnosť klinických a neuropatologických znakov týchto chorôb, či už hovoríme o Parkinsonovej chorobe, Alzheimerovej chorobe, alebo iných synukleínopatiách, vedie k chybnej diagnostike až u 20 – 35% pacientov. Napriek intenzívnemu úsiliu je vývoj nových a úspešnejších terapeutických prístupov nedostatočný a plne závisí od včasnej diagnostiky ochorenia. Diagnostika sa však v súčasnosti opiera predovšetkým o nešpecifické klinické príznaky a jej definitívne potvrdenie je stále založené na postmortálnom patologickom hodnotení. Z týchto dôvodov sa výskum čoraz viac sústreďuje na identifikáciu biomarkerov, ktoré by boli schopné ochorenie v počiatočných štádiách zachytiť, ako aj odlíšiť jednotlivé ochorenia. Ďalším z kritických bodov je aj výber vhodného biologického materiálu na analýzu, ktorý by mal byť ľahko dostupný a minimálne invazívny. Cieľom nášho projektu je zavedenie metódy na detekciu patologických foriem α-synukleínu ako jedného z možných biomarkerov Parkinsonovej choroby a iných synukleínopatií.  V projekte sa tiež pokúsime porovnať senzitivitu a špecificitu tejto metódy pri odhaľovaní a diskriminácii synukleínopatií zo vzoriek krvi, séra, plazmy, mozgomiešneho moku, ako aj z mikrobiopsií tkanív tráviaceho traktu pacientov. Veríme, že naše výsledky prinesú nové informácie, ktoré by nás mohli posunúť k zlepšeniu skorej diagnostiky pacientov trpiacich neurodegeneratívnymi ochoreniami.

O projekte L’Oréal-UNESCO For Women In Science

L’Oréal-UNESCO For Women In Science bol založený v Paríži v roku 1998 za účelom podpory žien – vedkýň. Cieľom programu je oceňovať úspechy už etablovaných vedkýň a vplyv ich odbornej činnosti na súčasnú spoločnosť, ale zároveň aj poskytovať podporu mladým vedkyniam na začiatku ich kariéry. Od svojho vzniku sa program postupne rozšíril do mnohých štátov sveta a vyznamenal viac než 3 600 žien zo 110 krajín.


L’Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede na Slovensku
Na Slovensku bol projekt prvýkrát realizovaný v roku 2017 a každoročne oceňuje nadané vedkyne, vybrané odbornou porotou. Súťaž je zároveň podporená spoluprácou so Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA). Od začiatku projektu na Slovensku ocenených už 10 talentovaných žien vedkýň, ktoré si medzi sebou rozdelili čiastku vo výške 50 000 Eur.

Ďalšie informácie Vám radi poskytnú:

Barbora Nagyidaiová

NULL, s.r.o.

barbora.nagyidaiova@null.sk

Mob. +421 905 661 636

Ivona Karvinen

L’Oréal Česká republika/ Slovensko

ivona.KARVINEN@loreal.com

Mob. +420 720 044 832