Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO

Cieľom konferencie bolo upriamiť pozornosť na nový spôsob nazerania na úlohu výskumu a vývoja pre spoločnosť, vysvetliť hlavnú úlohu štrukturálnych fondov v oblasti financovania výskumu a vývoja na Slovensku a konfrontovať ju s očakávaniami hlavných aktérov slovenskej vedy a ukázať na konkrétnych príkladoch zo zahraničia, ako môže kombinácia aktivít v oblasti vzdelávania, tvorby nových poznatkov a štrukturálnych fondov výrazným spôsobom akcelerovať rozvoj regiónu.