Nadácia ESET – Festival vedy – Európska noc výskumníkov 2021

Európska noc výskumníkov (European Researchers’ Night) je celoeurópskou iniciatívou, ktorá sa už viac ako 16 rokov uskutočňuje s podporou Európskej komisie. V roku 2020 sa ENV uskutočnila celkovo v 29 krajinách, pričom v jeden deň boli do aktivít boli zapojené desiatky tisíc vedcov a divákov. Na Slovensku tento rok zrealizujeme už 15. ročník festivalu vedy opäť v piatich slovenských mestách. ENV približuje vedcov a inovátorov ako aj ich prácu a úspechy širokej verejnosti každoročne v posledný septembrový piatok. Prostredníctvom interaktívnych formátov a bohatého programu sú inovácie a vedecká práca sprostredkované návštevníkom na netradičných miestach, mimo laboratórií a vedeckých pracovísk.

Od svojho vzniku na Slovensku sa ENV uskutočňuje v piatich mestách a ďalších sprievodných lokalitách, pričom prináša vedu a inovácie do regiónov SR. Návštevnosť miest na celom Slovensku v roku 2019 presiahla 170 000 ľudí, z čoho takmer polovicu tvorili žiaci a študenti. Program pripravovalo 1 486 vedcov z celého Slovenska, z toho 695 žien. Online verzia v roku 2020 priniesla vedu a inovácie k divákom domov na celom Slovensku. Program pozostával z viacerých interaktívnych programových formátov pre rôzne vekové kategórie. V rámci celodenného hlavného programu v online štúdiu ENV poskytla priestor na prezentáciu Eset Science Award a informovanie o vedeckej práci jej laureáta za rok 2020 Fedora Šimkovica.

Súčasťou festivalu vedy je každoročne aj niekoľkotýždňová mediálna kampaň propagujúca nielen samotné podujatie, ale popularizujúca vedu a inovácie na Slovensku s dosahom na takmer 2 milióny ľudí.

ENV prináša priestor pre mladých ľudí a študentov na priamu interakciu s vedcami. Zároveň môžu vidieť vedecké pokusy z rôznych oblastí, ktoré sa bežne na školách nerobia, prípadne sa do nich zapojiť. Takto si prostredníctvom priameho a zážitkového vzdelávania vyskúšajú aplikáciu teoretických poznatkov a učiva v praxi. Ukážka toho, čomu sa veda venuje a aký to má výsledok a dopad na naše životy, vedie študentov k tomu, aby si dané témy viac uvedomili a viac sa o ne zaujímali. Festival vedy poskytuje priestor pre školy ako zážitkovou formou doplniť klasické vzdelávanie v rámci učebných osnov. Popoludňajší program zároveň umožňuje trávenie voľného času mladých ľudí, ale aj širokej verejnosti populárno-náučnými aktivitami. Okrem hlavného programu vo festivalových mestách plánujeme aj pokračovať v aktivite Vedecký kuriér, v rámci ktorej distribuujeme vedecké sety s pokusmi pre žiakov a študentov na školy po celom Slovensku.

Poskytovateľ: Nadácia ESET
Časový harmonogram projektu: 1.6.2021- 15.12.2021
Výška dotácie: 5 000 €