Podpora podnikania a rastu inovatívnych MSP v Albánsku

Projekt reaguje na negatívne východiskové podmienky pre rozvoj malých a stredných podnikov (MSP) v Albánsku. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie podmienok fungovania podnikateľského ekosystému a podpora rastu inovatívnych start-up spoločností a malých a stredných podnikov (MSP) prostredníctvom tréningových aktivít smerujúcich k vytvoreniu spoločnej záujmovej platformy.

Špecifickými cieľmi projektu bude:
(1) Budovanie kapacít a zvýšenie povedomia a know-how vybraných cieľových skupín z pohľadu nastavenia ekosystému na podporu inovatívnych start-up spoločností a MSP,
(2) Zlepšenie spolupráce predstaviteľov inovačného ekosystému na podporu start-up spoločností a MSP, a
(3) Zdieľanie skúseností medzi SR a Albánskom, rozvoj vzťahov v oblasti rastu inovatívnych start-upov a MSP.

Dlhodobý dopad projektu má priniesť zefektívnenie a lepšie prispôsobenie podporných služieb potrebám inovatívnych spoločnosti a podporiť vytvorenie jednotnej stratégie na podporu inovatívnych MSP.

Poskytovateľ: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Časový harmonogram projektu: 2.1.2017-15.9.2018
Výška dotácie: 89 244 €