Analýza účasti Slovenskej republiky v 7RP pre výskum, technologický vývoj a demonštračné aktivity a v programe Euratom

Rámcové programy už takmer 20 rokov poskytujú podporu špičkovému výskumu, vývoju a inováciám na európskej úrovni. Na rozdiel od iných finančných nástrojov v rámcových programoch neexistujú národné alokácie a výskumné projekty sú podporované na základe excelentnosti projektového zámeru a projektových tímov. Cieľom je hlbšie prepojenie výskumných tímov zo všetkých krajín EÚ, aby sa tak vytvoril skutočný európsky výskumný priestor, v ktorom budú odstránené všetky prekážky spolupráce.

Analýza má zhodnotiť slovenskú účasť v 7.RP z rôznych perspektív. V prvom rade je potrebné zodpovedať na otázky našej účasti, a to na dvoch základných úrovniach:

  • Participácia SR v žiadostiach
  • Participácia SR v projektoch

To si vyžaduje detailnú kvantitatívnu a kvalitatívnu analýzu našej účasti a jej porovnanie s ostatnými členskými krajinami EÚ a asociovanými krajinami. Analýza by mala poskytnúť odpovede na tieto otázky:

  • Disponuje SR ekonomickým a ľudským potenciálom, ktorý by umožňoval vyššiu participáciu v rámcových programoch?
  • Aký má SR potenciál participovať v rámcových programoch?
  • Disponuje slovenská veda ľudským potenciálom, ktorý umožňuje vyššiu participáciu v rámcových programoch?
  • Disponujú slovenské výskumné inštitúcie manažérskym potenciálom, ktorý by umožňoval vyššiu participáciu v rámcových programoch?
  • Majú slovenskí vedci vytvorené také podmienky, ktoré by umožňovali vyššiu participáciu v rámcových programoch?
  • Existuje v SR kvalitný prenos informácií medzi EK a výskumníkmi o rámcových programoch?
  • Aké faktory ovplyvňujú úspešnosť SR v rámcových programoch?
  • Aké sú hlavné prekážky ovplyvňujúce účasť SR v rámcových programoch?