Vnútorná štruktúra a fungovanie systému výskumu a vývoja na Slovensku

V predošlých analýzach sme konštatovali, že celkové riadenie výskumného a inovačného systému je Slovensku už dlhodobo vyčítané a navrhované opatrenia na zlepšenie tohto stavu stagnujú. Najväčšou prekážkou systému je jeho roztrieštenosť a slabá spolupráca a koordinácia podpory medzi zodpovednými inštitúciami. Na roztrieštenosť systému upozorňujú aj slovenské dokumenty, pričom za jeden z rozhodujúcich prvkov považujú absenciu ucelenej podoby výskumnej a inovačnej stratégie.

Zefektívnenie riadenia a zintenzívnenie financovania výskumu a vývoja je aj predmetom navrhovaného Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Píše sa v ňom, že prioritou bude posilnenie a profesionalizácia nadrezortnej koordinácie politiky výskumu a inovácií a vyriešenie súčasnej roztrieštenosti a nekoncepčnosti jej riadenia. Poukazuje sa v ňom na slabú pozíciu Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie a chýbajúcu silnú analytickú zložku vyhodnocujúcu efektívnosť, jednoduchosť alebo transparentnosť investovaných verejných zdrojov a nastavenia podporných nástrojov.

Aká je teda v súčasnosti štruktúra výskumného prostredia na Slovensku, kto sú jeho hlavní aktéri a akým spôsobom doňho zasahujú?

Prečítajte si celú analýzu alebo jej skrátenú verziu, ktorú sme zverejnili na blogu Denníka N.

Táto analýza je súčasťou projektu Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska (SciPol:SK), ktorý je financovaný z  Európskeho sociálneho fondu. 

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je EVS-ESF-1024x284.png