V nasledovnej analýze vám prinášame zhodnotenie slovenskej účasti v 7. RP na základe účasti SR v žiadostiach a participácie SR v schválených projektoch a ich výstupoch.
V našej najnovšej analýze sme sa pozreli na obsah strategických dokumentov, pričom nás zaujímalo, aké konkrétne opatrenia vláda SR pre oblasť výskumu a inovácií navrhovala a do akej miery boli jednotlivé opatrenia následne napĺňané.
Na jar tohto roku sme oslovili výskumníkov a inovátorov pôsobiacich na Slovensku s dotazníkovým prieskumom, v ktorom sme sa snažili identifikovať základné prekážky a nedostatky v ich práci v rámci slovenského výskumno-inovačného ekosystému.
Cieľom našej analýzy bolo predovšetkým zosumarizovať prehľad odporúčaní, ktoré Slovensko dostáva od EÚ a OECD, ako aj spôsob ich reflektovania do praxe na národnej úrovni.
Cieľom tejto analýzy je podporiť aktivity slovenskej ekonomickej diplomacie pri internacionalizácii slovenských inovatívnych firiem a vytváraní kooperačných väzieb v podmienkach štvrtej priemyselnej revolúcie.
V treťom tohtoročnom a celkovo poslednom vydaní e-newletteru SCOPE sme pre vás pripravili pohľad na slovenskú vedu za obdobie rokov 2007 až 2013, štatistiku účasti Slovenskej republiky v 7. rámcovom programe z pohľadu podaných projektových návrhov ako aj získaných projektov.
V druhom tohtoročnom vydaní eNewsletteru SCOPE sme pre vás pripravili zhrnutie výstupov zo seminára venovaného implementácii projektov 7. RP, ktorý sa uskutočnil v máji 2014.
S príchodom leta sa vám do rúk dostáva prvé tohtoročné vydanie eNewsletter SCOPE, ktoré je venované tematickým oblastiam Bezpečnosť a Životné prostredie (vrátane zmeny klímy).
Kancelária podporných štruktúr 7.RP uskutočnila tri dotazníkové prieskumy medzi slovenskými vedcami a inovátormi, ktoré boli zamerané na ohodnotenie služieb, ktoré národné kontaktné body a národní delegáti poskytujú.
SOVVA pripravila analýzu o účasti slovenských inštitúcií v 7. rámcovom programe. Analýza je vypracovaná v anglickom jazyku.