Predstavujeme vám prvú verziu publikácie, ktorú vytvorila SOVVA, hostiteľská inštitúcia pre NCP v 7. rámcovom programe na roky 2014 - 2020.
Analýza účasti malých a stredných podnikov (MSP) v 7.RP sa venuje zmapovaniu aktuálnej situácie, podmienok, výsledkov a možností v súčasnom programovacom období 2007-2013 a výhľadom, plánom a odporúčaniam pre úspech slovenských firiem v budúcom programe Horizont 2020 (2014-2020).
Tentoraz sa SCOPE nezameriava na jednu tému, ale zachytáva, čo nám čas priniesol v letnej pestrosti.
Analýza „Účasť Slovenskej republiky v Európskom výskumnom priestore – aktuálny stav a návrhy opatrení na zlepšenie“ sa zameriava najmä na zhodnotenie našej participácie v rámcových programoch EÚ pre výskum, technologický vývoj a demonštračné činnosti. V […]
Druhé číslo SCOPE je venované socioekonomickým a humanitným vedám. Napriek tomu, že tieto predstavujú najmenší tematický program 7. rámcového programu, ich dôležitosť v európskom výskume postupne rastie.
SCOPE, ako sme ho nazvali, vám bude ponúkať informácie z oblasti rámcových programov Európskej komisie pre vedu a výskum, obraz o tom, ako si Slovensko v tejto prvej lige počína, kde narážame na problémy, ale aj dobré správy o tom, kde sa nám darí.
Analýza má zhodnotiť slovenskú účasť v 7.RP z rôznych perspektív. V prvom rade je potrebné zodpovedať na otázky našej účasti, a to na dvoch základných úrovniach: participácia SR v žiadostiach a participácia SR v projektoch.
Na základe výsledkov realizovaných analýz, uskutočnených prieskumov, rozhovor, hodnotenia a jednotlivých záverov hodnotiteľ odporúča z ohľadom na zlepšenie riadenia a implementácie OP Výskum a vývoj uskutočniť niekoľko opatrení.
Slovenská organizácie pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) zadala vypracovanie prieskumu verejnej mienky, ktorý bol zameraný na vnímanie vedy slovenskou verejnosťou.
V prehľadovej štúdii odborníci zo SOVVA analyzujú základné koncepty, nástroje a aktuálne prístupy k transferu technológií vo svete, vrátane podpory transferu technológií na národnej a regionálnej úrovni a na úrovni jednotlivých vedeckých inštitúcií. Celé znenie […]